Категорија:
О Министарству - Интерна акта
Објављено:
03. марта 2021.

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године

docx

Средњорочни план Министарства финансија за период 2021. до 2023. године

docx

Прилог 3 - Средњорочни оквир расхода