Категорија:
О Министарству - Запошљавање - конкурси
Објављено:
31. децембра 2019.

Конкурси за извршилачка радна места

Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Рок за пријаве је од 1. до 8. априла 2021.

doc

Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

docx

Образац пријаве - Радно место за оперативне послове администрације система електронских фактура у Групи за управљање системом електронских фактура - Сектор за дигитализацију у области финансија – 1 извршилац

docx

Образац пријаве - Радно место за спровођењe пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у Одсеку за спровођење пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи - Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције – 1 извршилац

docx

Образац пријаве - Радно место за правне и стручно-аналитичке послове у Одељењу за правне послове – Секретаријат Министарства - 1 извршилац

Јавни  конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија

Рок за пријаве почиње 18. фебруара и траје до 25. фебруара 2021. године.

doc

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија

docx

Образац пријаве

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција у јавном конкурсу објављеном 17.2.2021. године:

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg

Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Рок за пријаве почиње 11. фебруара и траје до 18. фебруара 2021. године.

doc

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

docx

Образац пријаве - Радно место начелник Одељења, Одељење за финансијске послове, Секретаријат Министарства

docx

Образац пријаве - Радно место руководилац Групе, Група за оцену и праћење капиталних пројеката - Сектор за праћење фискалних ризика

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција у јавном конкурсу објављеном од 11.2.2021. године:

За радно место 1:

Закон о буџету Републике Србије https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-budzetu-republike-srbije-za-2021-godinu.html

Закон о буџетском систему https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_budzetskom_sistemu.html

Уредба о буџетском рачуноводству https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_budzetskom_racunovodstvu.html

 

За радно место 2:

Закон о планском систему Републике Србије  https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-planskom-sistemu-republike-srbije.html

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија

Рок за пријаве почиње 18. децембра и траје до 25. децембра 2020. године.

docx

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија

docx

Образац пријаве

docx

Листa за избор кандидата по окончаном интерном конкурсу

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција у интерном конкурсу од 17.12.2020. године:

pdf

Закон о буџетском систему

pdf

Закон о инспекцијском надзору

pdf

Закон о прекршајима

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину

docx

Листе кандидата који испуњавају мерила прописана за избор за попуњавање слободних извршилачких радних места у у Министарству финансија, по окончаном јавном конкурсу који је оглашен 12. августа 2020. године

docx

Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу у Сектору за буџетску инспекцију, који је оглашен 12. августа 2020. године

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

Рок за пријаве почиње 13. августа и траје до 20. августа 2020. године у поноћ

doc

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

docx

Образац пријаве - Радно место за праћење и извештавање о капиталним издацима у звању млађи саветник у Групи за праћење и анализу капиталних издатака, Одељење буџета Републике Србије – Сектор буџета

docx

Образац пријаве - Радно место за анализу и извештавање о спровођењу прописа из области финансирања локалних власти у звању млађи саветник у Групи за систем финансирања локалне власти, Одсек за буџетски систем и систем финансирања локалне власти – Сектор буџета

docx

Образац пријаве - Радно место – виши буџетски инспектор – координатор у звању виши саветник у Одељењу буџетске инспекције – Сектор за буџетску инспекцију

docx

Образац пријаве - Радно место за оперативно-аналитичке послове и процену ризика у звању самостални саветник у Групи за процену и управљање ризицима, Одељење за нормативне, студијско-аналитичке послове, процену и управљање ризицима – Сектор за буџетску инспекцију

docx

Образац пријаве - Радно место за стручно-оперативне послове из области анализе пословања јавних предузећа у звању млађи саветник у Групи за праћење фискалних ризика везаних за пословање јавног сектора – Сектор за праћење фискалних ризика

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радног места оглашеног текстом огласа о јавном конкурсу од 13.8.2020. године:

docx

Закон о буџету Републике Србије за 2020. годину

pdf

Закон о буџетском систему

pdf

Закон о инспекцијском надзору

docx

Правилник о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора, односно контроле на основу процене ризика и посебним елементима програма инспекцијског надзора, односно контроле из делокруга буџетске инспекције

pdf

Закон о прекршајима

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

pdf

Закон о управним споровима

docx

Закон о општем управном поступку

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија

docx

Листa за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу у Сектору за финансијски систем

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија (конкурс оглашен 4.3.2020. године, рок за подношење пријава је истекао 12.3.2020. године)

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радног места оглашеног текстом огласа о јавном конкурсу од 4.3.2020. године:

pdf

Уредба о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије

pdf

Закон о Агенцији за осигурање депозита

pdf

Закон о банкама

pdf

Закон о Народној банци Србије

docx

Листе за избор кандидата по окончаном јавном конкурсу у Министарству финансија

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 31.12.2019. године:

За радна места у Одсеку за информационе технологије, Одељењe за информатичке и административно-техничке послове – Секретаријат Министарства:

pdf

Закон о информационој безбедности

pdf

Директива о коришћењу интернет домена, веб хостинга, ажурирању званичне интернет презентације, употреби корисничких налога и електронске поште

pdf

Директива о конфигурацији, дељеним фолдерима и антивирусној заштити, задужењу, коришћењу, раздужењу и вођењу евиденције о рачунарској опреми

Радно место за нормативне послове из области царинског система, у звању саветник, у Одељењу за царински систем – Сектор за царински систем и политику :

docx

Царински закон

Радно место за канцеларијске и евиденционе послове у звању референт, Одсек за реституцију – Сектор за имовинско-правне послове:

pdf

Закон о државној управи

pdf

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

pdf

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија

Радно место за учешће у програмирању пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи, у звању млађи саветник, у Одсеку за програмирање пројеката финансираних из средстава ЕУ и развојне помоћи – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграциј:

pdf

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА II) - Анекс 1а

pdf

Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017. године са пројекцијама до 2020. године

pdf

Програм реформе управљања јавим финансијама 2016-2020

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија (конкурс оглашен 31.12.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 8.1.2020. године)

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама пријава на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија (конкурс оглашен 27.11.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 5.12.2019. године)

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 27.11.2019. године:

docx

Царински закон

doc

Закон о ратификацији међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака робе и протокола о измени и допуни међународне конвенције о хармонизованом систему назива и шифарских ознака

docx

Закон о планском систему Републике Србије

pdf

Закон о буџетском систему

pdf

Закон о јавним предузећима

pdf

Уредба о усклађивању номенклатуре царинске тарифе за 2019. годину

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на интерном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија према шифрама пријава (конкурс оглашен 4.11.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 12.11.2019. године)

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање извршилачког радног места у Групи за осигурање непокретности – Сектор за финансијски систем, оглашеног текстом огласа о интерном конкурсу од 4.11.2019. године:

pdf

Закон о осигурању

pdf

Закон о обавезном осигурању у саобраћају

rs/s

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније

eu/l

Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 on insurance distribution (recast)Text with EEA relevance

eu/l

Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (Text with EEA relevance)

eu/l

Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability (Text with EEA relevance)

pdf

Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника

Закон о буџетском систему

pdf

Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору

pdf

Приручник за финансијско управљање и контролу

pdf

Консолидовани извештај за 2018. годину

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место - руководилац Групе, у звању виши саветник, у Групи за методологију успостављања и развоја система финансијског управљања и контроле, Сектор - Централна јединица за хармонизацију – Министарство финансија – 1 извршилац

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор на радно место за нормативне и студијско-аналитичке послове из области осигурања, у звању самостални саветник, у Групи за осигурање и непокретности – Сектор за финансијски систем – Министарство финансија – 1 извршилац.

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

docx

Листа кандидата који су испунили мерило за избор - РМ 5

docx

Листа кандидата који су испунили мерило за избор - РМ 8

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Одељење за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније (АФКОС), према шифрама пријава (конкурс оглашен 23.10.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 31.10.2019. године)

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 23.10.2019. године:

pdf

Закон о потврђивању оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ (IPA II)

pdf

Закон о буџетском систему

eu/e

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ

docx

Инструмент за претприступну помоћ (IPA II) 2014-2020 - Анекс IА - буџетска подршка

doc

Национални приоритети за међународну помоћ (НАД) за период 2014-2017. године са пројекцијама до 2020. године

PDF

Програм реформе управљања јавним финансијама 2019-2020

pdf

Споразум о стабилизацији и придруживању

pdf

Програм економских реформи 2019-2021

pdf

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније

pdf

Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

pdf

Уредба о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020. године

pdf

Закон о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија према шифрама пријава (конкурс оглашен 23.10.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 31.10.2019. године)

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 11.9.2019. године:

pdf

Закон о општем управном поступку

pdf

Закон о управним споровима

pdf

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу

pdf

Закон о претварању права на коришћење у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду

pdf

Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину

pdf

Закон о буџетском систему

pdf

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалнм трансакцијама

pdf

Закон о прекршајима

pdf

Закон о инспекцијском надзору

pdf

Уредбa о раду, овлашћењима и обележјима Буџетске инспекције

pdf

Правилник о посебним елементима процене ризика

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија према шифрама пријава (конкурс оглашен 11.9.2019. године, рок за подношење пријава је истекао 19.9.2019. године)

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција за попуњавање радних места оглашених текстом огласа о јавном конкурсу од 21.8.2019. године:
pdf

Уредбa о управљању програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014–2020. године

DOCX

УКАЗ о проглашењу Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европскe комисијe о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II)

DOCX

Правилнк о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза

eu/e

ПРАГ – Практични водич кроз процедуре уговарања помоћи ЕУ

pdf

Уредба о спровођењу програма прекограничне и транснационалне сарадње са државама чланицама Европске уније у Републици Србији у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА II) за период 2014-2020

xls

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак - према шифрама подносиоца пријаве на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места у Министарству финансија оглашеног 21.8.2019. године

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 2

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 3

docx

Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 4