Јавна набавка – Услуге сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова – Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”
бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке,
редни број ЈН МВ 4/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку,
број: 404-02-46/2014 од 7. марта 2014. године припремљена је

КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – УСЛУГЕ

сервисирања и одржавања службених возила са уградњом резервних делова

Број јавне набавке ЈНМВ 4/2014

рок за достављање понуда: закључно са 24.03.2014 године до 12:00 часова

датум отварања понуда: 24.03.2014. године у 12:15 часова

 

pdf

Јавни позив

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору