Јавна набавка мале вредности: Услуге превођења, ЈН МВ 1/2014

На основу члана 55, став 1, тачка 2.
Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12), Министарство
финансија објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE

1. Назив наручиоца:
Министарство финансија

2. Aдреса наручиоца: Кнеза Милоша 20, Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.mfin.gov.rs

4. Врста наручиоца: Орган државне управе

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

6. Врста предмета: Услуге

7. Опис предмета набавке: Услуге превођења

Назив и ознака из општег речника набавки: Помоћне канцеларијске услуге;
79500000

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, а елементи критеријума су:

Преузмите документ:

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Измене и допуне конкурсне документације

pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

pdf

Питање

pdf

Обавештење о закљученом уговору