Јавна набавка мале вредности: Колективно осигурање запослених, ЈН МВ 2/2014

На основу члана 55, став 1, тачка 2.
Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“,
број 124/12), Министарство
финансија објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE

1. Назив наручиоца:
Министарство финансија

2. Aдреса наручиоца: Кнеза Милоша 20, Београд

3. Интернет страница наручиоца: www.mfin.gov.rs

4. Врста наручиоца: Орган државне управе

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

6. Врста предмета: Услуге

7. Опис предмета набавке: Колективно осигурање запослених – основни
ризици и колективно осигурање запослених – добровољно здравствено
осигурање

Назив и ознака из општег речника набавки: Услуге осигурања – 66510000

8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација објављена је на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: www.mfin.gov.rs.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Преузмите документ:

pdf

Позив за подношење понуде

pdf

Конкурсна документација

pdf

Обавештење о закљученом уговору