Е учење: Финансијско управљање и контрола

E learning: Финансијско управљање и контрола

Приручник за финансијско управљање и контролу
Модул 1 - Увод у интерну контролу
Модул 2 - Систем управљања ризицима
Модул 3 - Управљачки контролни систем
Приручник за финансијско управљање и контролу Модул 1 - Увод у интерну контролу Модул 2 - Систем управљања ризицима Модул 3 - Управљачки контролни систем Модул 4 - Спровођење финансијског управљања и контроле
Смeрницe зa упрaвљaњe ризицимa
Модел Стратегије управљања ризицима
Смернице о ФУК за мале кориснике јавних средстава
Смернице за управљање неправилностима
Смернице о учинку