Категорија:
О Министарству - Организациона структура
Објављено:
09. октобра 2019.

Државни секретари

Министарство може да има једног или више државних секретара, који за свој рад одговарају министру и Влади.

Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која му он одреди. Министар не може овластити државног секретара за доношење прописа, нити за гласање на седницама Владе.

Кад министарство има више државних секретара, министар писмено овлашћује једног од њих да га замењује док је одсутан или спречен.

Државни секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада на предлог министра и његова дужност престаје с престанком дужности министра.

Државни секретар помаже министру у оквиру овлашћења која одреди министар, замењује министра у његовом одсуству или спречености, координира рад Министарства са управама у саставу Министарства, координира радом сектора у Министарству, обавља и друге послове које одреди министар.

Министарство финансија има 4 државна секретара.

Јелена Танасковић

Данијела Вазура

Славица Савичић

Гојко Станивуковић