Централна јединица за хармонизацију

У складу са најбољом праксом EУ и праксом у другим земљама кандидатима за придруживање EУ, Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ) успостављена је ради хармонизације система финансијског управљања и контроле (ФУК) и методологије интерне ревизије. Oва јединица потврђује квалитет и независност свих функција у оквиру интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) и задужена је за промовисање и пружање подршке у развоју ФУК-а и интерне ревизије. ЦХУ је поред тога задужена и за координацију и усмеравање обука за руководиоце свих организација, запослених задужених за ФУК и интерних ревизора, а у вези са финансијским управљањем и контролом и интерном ревизијом у јавном сектору. Oва јединица функционише као „центар стручности” кад је у питању интерна финансијска контрола у јавном сектору. Kао таква, ЦХУ је задужена за праћење добре праксе, међународних стандарда и стандарда Eвропске комисије. Активности ЦХУ везане за ФУК и интерну ревизију организују се као одвојене активности уоквиру једне јединице. ЦХУ се налази у Mинистарству финансија, а руководилац ове јединице извештава министра о стању и напретку ИФКЈ.

Актуелне вести

У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републике Србије за период 2017–2020. године, министар финансија је донео Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору (,,Службени гласник РС”, број 15 од 8. марта 2019. године). Правилником су прописане области, облици и правила сталног професионалног усавршавања интерних ревизора у складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије.

Обавеза је овлашћених интерних ревизора у јавном сектору да стално усавршавају стечена знања, вештине и способности ради одржавања стручности и квалитета свог рада, у складу са плaном зa прoфeсиoнaлну oбуку и прoфeсиoнaлни рaзвoj који је одобрен од стране руководиоца корисника јавних средстава. Руководилац корисника јавних средстава обезбеђује стално стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору.

Стручно усавршавање овлашћених интерних ревизора у јавном сектору остварује се кроз активности организованог стручног усавршавања и самосталног стручног усавршавања.

Критеријумима за признавање стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору успостављена је обавеза остваривања најмање 50 бодова за стручно усавршавање у једној години, од чега најмање пет бодова кроз организовано стручно усавршавање у прописаним подручјима. Критеријуми за признавање испуњености услова у вези са стручним усавршавањем, наведени су у табелама које су део Правилника. Потврду о оствареним бодовима издаје организатор појединих облика организованог стручног усавршавања за сваког овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору појединачно.

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору који не оствари најмањи број бодова у једној години, у обавези је да у првој наредној години додатно оствари и недостајући број бодова из претходне године.

Oвлашћени интерни ревизор у јавном сектору доставља Централној јединици за хармонизацију до 31. јануара текуће године за претходну годину Извештај о стручном усавршавању овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник. У случају објективних разлога који онемогућују испуњење обавезе стручног усавршавања доставља се Обавештење о немогућности испуњења услова стручног усавршавања овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Такође, овлашћени интерни ревизори у јавном сектору који у току календарске године заснују радни однос код другог корисника јавних средстава на радном месту интерног ревизора, обавезни су да у року од 15 дана од дана настале промене доставе Централној јединици за хармонизацију Информацију о промени послодавца, на обрасцу који је одштампан уз овај правилник.

Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору води Централна јединица за хармонизацију. Евиденција стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору се објављује на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године и од би интерни ревизори требало да почну да прикупљају прописане доказе о стручном усавршавању, а извештаје за 2019. годину ће достављати до 31. јануара 2020. године.

Правилник је ступио на снагу 16. марта 2019. године а његова примена је одложена до 1. јануара 2020. године. То значи да је Правилник важећи пропис од марта и да интерни ревизори у периоду до 1. јанура имају могућност да се упознају са одребама прописаним Правилником. У том периоду нису ни дужни ни обавезни, али би требало да почну да се усавршавају на прописан начин и да почну са прикупљањем бодова у 2019. јер су већ у обавези да достављају извештаје до 31. јануара 2020. године за претходну а тада ће се већ Правилник примењивати.

На основу прикупљених извештаја Централна јединица за хармонизацију ће формирати Евиденцију стручног усавршавања овлашћених интерних ревизора у јавном сектору, која ће бити објављена на интернет презентацији Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, почевши од 1. марта 2020. године.

pdf

Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору

 

 

У складу са обавезама одређеним у Стратегији развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године и пратећим Акционим планом за период 2019-2020. године за спровођење Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору за период 2017-2020. године, министар финансија је донео Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 89 од 18. децембра 2019. године).

Правилник  прописује  елементе који чине систем финансијског управљања и контроле као и начин функционисања, успостављања и извештавања о систему финансијског управљања и контроле.

Најзначајнија унапређења која су добијена новим Правилником се односе на усклађивање са новим КОСО оквиром[1], детаљније разрађене концепте управљачке одговорности и  управљања неправилностима[2] као и увођење Изјаве о интерним контролама.

Такође, на интернет презентацији Министарства финансија – Централне јединице за хармонизацију налазе  се ажурирани Приручник за финансијско управљање и контролу и као и методолошка упутства и смернице за успостављање и функционисање систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и контроле на основу којих ће нови Правилник имати своју пуну примену.

Правилник је ступио на снагу 26. децембра 2019. године, с тим да  члан Правилника који се односи на изјаву о интерним контролама ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.

[1] Доношењем новог Правилника усклађују се елементи система финансијског управљања и контроле са изменама међународних стандарда интерне контроле (ИНТОСАИ) који укључују концепт КОСО оквира „Интерна контрола – Интегрисани оквир“ („Internal Control—Integrated Framework“), који је установила Комисија спонзорских организација Националне комисије за фалсификоване извештаје – позната и као Тредвејска комисија (Committee of Sponsoring Organisations – COSO of the Treadway Commission).

[2] Детаљније разрађене одредбе Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)

docx

Правилник ФУК

Обуке и радионице

За основне обуке из ФУК-а и интерне ревизије, као и пријаву за практичну обуку уз наше менторисање кандидати се пријављују попуњавањем Обрасца пријаве за обуку. Основне обуке (ФУК и ИР) могу се пријавити на једном допису, а за практичну обуку потребно је писати посебан допис, и уз ту пријаву приложити копију решења о распоређивању.
Допис потписује руководилац корисника јавних средстава.

Образац пријаве за обуку се шаље редовном поштом на адресу Кнеза Милоша 20, Сектор-Централна јединица за хармонизацију, Министарство финансија.

docx

Образац пријаве за ФУК обуку