Саопштење 19.10.
18.10.2007.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. октобра 2007. године усвојила Меморандум о буџету и економској и фискалној политици у 2008. години са пројекцијама за 2009. и 2010. годину.  Меморандум садржи оквир за спровођење економске и фискалне политике и структурних реформи у наредном трогодишњем периоду. Ово је уједно први корак ка усвајању буџета за 2008. годину.Основни циљеви економске политике су одржање макроекономске стабилности и наставак привредног раста и запослености. Нумерички циљеви су раст БДП-а по просечној годишњој стопи од 6,3%, смањење инфлације на  4% у 2010 . години, као смањење тренутно високог дефицита текућег биланса са 14,7%  БДП-а у 2007. години на  11% БДП-а у 2010. години.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 18. октобра 2007. године усвојила Меморандум о буџету и економској и фискалној политици у 2008. години са пројекцијама за 2009. и 2010. годину.  Меморандум садржи оквир за спровођење економске и фискалне политике и структурних реформи у наредном трогодишњем периоду. Ово је уједно први корак ка усвајању буџета за 2008. годину.Основни циљеви економске политике су одржање макроекономске стабилности и наставак привредног раста и запослености. Нумерички циљеви су раст БДП-а по просечној годишњој стопи од 6,3%, смањење инфлације на  4% у 2010 . години, као смањење тренутно високог дефицита текућег биланса са 14,7%  БДП-а у 2007. години на  11% БДП-а у 2010. години.Да би се постигли ови циљеви за 2008. годину према Меморандуму предвиђа се смањење учешћа укупне јавне потрошње у БДП-у за 1,2 процентна поена, при чему се учешће буџета Србије у БДП-у смањује за 1 процентни поен. Кључне мере за смањење учешћа јавне потрошње су: задржавање реалног нивоа фонда плата буџетских корисника током 2008. године на нивоу који ће бити достигнут крајем  2007. године,  смањење буџетских субвенција за 5% и инвестиција за око 10% у односу на 2007. годину.  Додатно ће бити смањено учешће јавне потрошње у БДП-и у периоду 2009-2010. за око 0,8 процентних поена.  Меморандум такође садржи програм структурних реформи привреде, чија реализације ће обезбедити ускалђивање привредног система Србије са  ЕУ. Најважнији задаци Владе РС у периоду 2008-2010. година су: завршетак приватизације друштвених предузећа и државних  банака и осигуравајућих друштава, наставак реструктурирања и почетак приватизације јавних предузећа, унапређење пословне климе и конкурентског амбијента, као и напредак јавних финансија и државне управе.