Годину дана рада Владе - Србија на добром путу ка успостављању финансијске дисциплине
25.04.2015.

Полазећи од експозеа Премијера Владе Републике Србије којим је изложена политика Владе у периоду трајања њеног мандата, у циљу спровођења предложених мера, Министарство финансија подноси извештај у којем наводи најважније реализоване активности за период првих годину дана рада:
 • Донет је Закон о буџету Републике Србије за 2015. годину који на свеобухватан начин представља резултат свих активности које су имале за циљ спровођење мера фискалне консолидације и свођење дефицита опште државе и јавног дуга на одржив ниво.
 • Припремљен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности у складу са Националном стратегијом за борбу против корупције у Републици Србији за период од 2013. до 2018. године.
 •  Припремљена је Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, којом се у средњем поку предвиђа смањење фискалног дефицита на 3,8% БДП, уз стабилизацију нивоа јавног дуга на ниво од 78,7% БДП.
 •  Потписан је аранжман из предострожности са Међународним монетарним фондом у вредности од око 1,2 милијарде евра, којим се економској политици Србије даје додатни кредибилитет.
 •  Спроведене су кључне мере фискалне консолидације: смањење плата у јавном сектору и пензија, те стварање здраве основе за њихово повећање и ускладу са резултатима рада и реалном снагом привреде, уштеде на дискреционим расходима државе, рационализација јавног сектора, реформа јавних предузећа и др.
 
У складу са планом Фискалне консолидације предвиђено је проширење категорије акцизних производа и друге мање промене пореског система у области акциза и других индиректних пореза.
 
У оквиру Антирецесионих мера економске политике, предвиђено је увођење временски ограничених пореских олакшица приликом запошљавања нових радника.
 
У циљу модернизације српског финансијско-економског окружења и унапређења реформских процеса донети су следећи закони:
 • Закон о осигурању депозита,
 • Закон о Агенцији за осигурање депозита,
 • Закон о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање
 • Предлог закона о изменама и допунама Закона о хипотеци, чије се усвајање у Народној скупштини очекује у најскоријем периоду,
 • Закон о изменама Закона о јавној својини и Закон о изменама Закона о враћењу одузете имовине и обештећењу
 • Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе ради реализације Пројекта изградње „Београд на води”.
Пореска управа интензивно је предузимала активности:
 •  у вези са процесом придруживања и приступања Европској унији
 • на сузбијању сиве економије, самостално, а у одређеним сегментима у координацији са МУП-ом, Инспекторатом за рад, као и са другим државним органима
 • на откривању “фантом” и “перачких” предузећа
 • у вези са сузбијањем нелегалног промета резаним дуваном
 • у вези са контролом у области игара на срећу  - у 2014. години спроведене су активности са циљем да се створе услови за почетак примене Закона о играма на срећу у делу on-line приређивања игара на срећу. 
У оквиру Сектора за царински систем и политику усвојен је Закон о изменама и допунама Царинског закона. Количина заплењеног дувана у години од формирања Владе износи 5,3 тоне, што је готово пет пута већа количина од заплењене у 2012. и 2013. години заједно.
 
У области међународне сарадње усвојени су Закони о потврђивању Споразума о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима између Владе РС и Републике Молдавије, Републике Албаније, припремњени Предлози закона о потврђивању Конвенције о заједничком транзитном поступку и о поједностављењу формалности у трговини робом.
 
Започета је израда Закона о накнадама за употребу јавних добара и прихваћена иницијатива да законом буде формиран јавни електронски регистар свих непореских односно парафискалних намета које плаћа привреда.
 
Стање јавног дуга на крају 2014. године износило је на нивоу централне државе 2.753,2 млрд динара (22,76 млрд евра) односно 70,9% БДП, док је на крају марта 2015. године стање јавног дуга на нивоу централне државе износило 2.908,3 млрд динара (24,19 млрд евра) односно 73,3% БДП. У погледу валутне структуре јавног дуга једини нешто значајнији раст је забележен у динарском делу јавног дуга који је са 589 милијарди динара на крају 2014. године повећан на 622 милијарде динара на крају првог квартала 2015. године, док је део јавног дуга деноминованог у еврима повећан са 9,5 на 9,6 милијарди евра у истом периоду. Дуг деноминован у америчким доларима је у посматраном периоду остао непромењен и износио је 8,7 милијарди америчких долара, док је дуг деноминован у осталим валутама повећан са 150 милијарди динара на 160 милијарди динара.
 
У последњих годину дана дошло је до значајног пада трошкова задуживања по основу операција са државним хартијама од вредности на домаћем финасијском тржишту уз перманентно продужење просечне рочности емитованих државних хартија од вредности. У првом кварталу 2015. године усешно су по први пут емитоване бенчмарк емисије дугорочних државних динарских обвезница на рок од три и седам година. У марту и априлу 2015. године трошкови задуживања на рочност од седам година у динарима смањени су за 1,59 процентних поена, а на три године за 1,47 процентних поена. 
 
Полазећи од експозеа Премијера Владе Републике Србије у којем је изложена политика Владе у периоду трајања њеног мандата, уверени смо да Министарство финансија, кроз постигнуте резултате у првих годину дана рада и примену нових прописа и мера фискалне консолидације, у великој мери доприноси успостављању финансијске дисциплине, унапређењу пословног амбијента, борби против сиве економије и усмеравању економске политике Републике Србије на пут одрживог раста и развоја.