Реотварање емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије (10,00%) - Дана 24. марта 2015. године продатo 100,00 одсто аукције
24.03.2015.

Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 03. фебруара 2015. године, а поново отворене 24. марта 2015. године, понуђен обим аукције износио је 10.862.240.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 27.033.900.000 динара, односно 248,88 одсто обима аукције.

Реализовано је 1.086.224 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.862.240.000 динара, што представља 100,00 одсто обима аукције.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих обвезница које доспевају у априлу 2015. године.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 10,75 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. фебруара 2022. године. Датум доспећа купона (10,00% годишње) је 05. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 1,59 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване фебруара 2015. године.