Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
04.07.2013.

На основу информација којима располажемо, добијених од водича туристичких агенција са дестинација у Египту, туристи из Србије су безбедни и несметано реализују своје аранжмане. У протекле 2 недеље велики број наших градјана је отишао у Египат, од тога је у последња 2 дана отпутовало је 340 наших грађана. Током данашњег дана очекује редовни повратак са летовања њих 127.

Министарство финансија и привреде, ресор за туризам је у перманентном контакту са Министарством спољних послова, активно размењује информације о нашим грађанима у Египту, и своје активности усклађује сходно информацијама и саопштењима надлежног Министарства.

Препорука Министарства спољних послова да грађани Србије не путују у Египат није обавезног карактера и као таква не обавезује туристичке агенције да врате новац оним путницима који су већ уплатили аранжмане, осим уколико другачије није предвиђено уговором о путовању, будући да се ради о правном односу агенције и путника који настаје само слободном вољом уговорних страна.

Наиме, сваки путник са изабраном агенцијом има уговор о путовању, који уствари представља скуп три документа: Општи услови путовања, Програм путовања и Потврду о путовању. Приликом ступања у правни однос са агенцијом, а поводом путовања, путник се нужно упознаје са свим тим документима, односно добија их у агенцији. У конкретном случају путовања наших држављана у Египат у тренутној ситуацији, важе Општи услови путовања.

Општи услови путовања YУТА-е и многих туристичких агенција, предвиђају да се не могу сматрати оправданим разлозима за отказ или прекид путовања путника случајеви локалних терористичких напада, експлозије, заразе, епидемије и друге болести, елементарне непогоде, климатски услови и сл. за које није проглашено ванредно стање од стране надлежних државних органа земље путовања. Сходно изнетом, код чињенице да, према нашим сазнањима надлежне власти Египта још увек нису прогласиле ванредно стање, може се закључити да најновија дешавања у Египту нису подобна да се подведу под оправдан разлог за отказ путовања од стране путника, када је туристичка агенција дужна да путнику врати уплаћени износ по правилима стеченог без основа.

Такође, као што је наведено, надлежни органи наше земље, су дали препоруку да се избегавају путовања у Египат, али та препорука нема карактер више силе и ствар је сваког појединца или агенције да ли ће је се придржавати. При томе је важно истаћи да је у питању двострано обавезан уговор, закључен између агенције и путника, те да су они једино меродавни и одговорни за његово извршење. Државни органи не учествују у поступку уговарања путовања. До немогућности реализације уговора о путовању може доћи независно од воље уговорних страна, односно услед више силе и тада се стране ослобађају извршења својих уговорних обавеза. Под вишом силом се, дакле, може сматрати, у конкретној ситуацији, проглашење ванредног стања од стране надлежних власти у Египту и у том случају путници би имали основ да потражују уплаћена средства по правилима стеченог без основа.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд