Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Konferencija o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca
18.01.2012.

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije i centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici po tom Zakonu Upravi dostavljaju izveštaje o sumnjivim transakcijama i licima, koje Uprava analizira, prikuplja dodatne informacije, i ako nađe da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja na pranje novca ili finansiranje terorizma, podatke o tome prosleđuje nadležnim organima, a pre svega, nadležnim tužilaštvima i policiji.

Od novembra 2010. godine u Republici Srbiji se realizuje Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, MOLI Srbija. MOLI Srbija, projekat vredan 2.2 miliona evra, koji se u najvećem delu finansira iz sredstava Evropske unije, a sprovodi ga projektni tim Saveta Evrope, ima za cilj jačanje kapaciteta pre svega Uprave za sprečavanje pranja novca, ali i drugih državnih organa koji učestvuju u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Jedna od aktivnosti u okviru projekta je i nacionalna procena rizika od pranja novca, sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se proceni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca. Danas se održava Konferencija o nacionalnoj proceni rizika, koja je samo početni korak u procesu koji će trajati do oktobra 2012. godine. Na Konferenciji učestvuju: eksperti Svetske banke, po čijoj metodologiji se i radi nacionalna procena rizika, eksperti Saveta Evrope, kao i eksperti Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Osim predstavnika međunarodnih organizacija, na Konferenciji učestvuju i predstavnici državnih organa koji su deo sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma: Republičkog javnog tužilaštva, apelacionih sudova, policije, Bezbednosno-informativne agencije, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Deviznog inspektorata i mnogih drugih. Uprava za sprečavanje pranja novca je koordinator aktivnosti i nosilac posla na nacionalnoj proceni rizika.

Od 2013. godine, nacionalna procena rizika će biti obavezujući standard FATF (Financial Action Task Force) i sve države će biti dužne da sprovode ovakvu procenu. Zbog važnosti teme današnje Konferencije, prisutni su i predstavnici država regiona: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije. Njihovo učešće na konferenciji će biti od obostrane koristi: Republici Srbiji će svakako koristiti iskustvo kolega iz država regiona koje imaju slične pravne sisteme, a predstavnicima država regiona će koristiti iskustvo Republike Srbije koja je jedna od prvih evropskih država koje sprovode nacionalnu procenu rizika.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd