Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Spisak podzakonskih propisa koji su stupili na snagu i propisa koji su prestali da važe, usvajanjem novog Carinskog zakona
17.01.2011.

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 23. marta 2010. godine usvojila novi Carinski zakon („Službeni glasnik RS” broj 18/10), koji je u primeni od 3. maja 2010. godine.

Koristeći ovlašćenja iz ovog zakona doneti su sledeći podzakonski propisi:

- Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS” broj 93/10),
- Uredba o uslovima i načinu primene mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici („Službeni glasnik RS” broj 86/10),
- Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Službeni glasnik RS” broj 48/10),
- Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS” broj 86/10),
- Odluka o vrsti, visini i načinu plaćanja naknada za usluge carinskog organa („Službeni glasnik RS” broj 83/10),
- Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine („Službeni glasnik RS” br. 27/10 i 48/10),
- Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2011. godini („Službeni glasnik RS” broj 97/10),
- Odluka o uslovima i načinu za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina („Službeni glasnik RS” br. 27/10, 51/10 i 88/10),
- Odluka o sezonskim carinskim stopama na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda („Službeni glasnik RS” broj 27/10),
- Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata („Službeni glasnik RS” br. 14/10 i 83/10),
- Odluka o utvrđivanju carinskih kontrolnih punktova na kojima se vrše mere carinskog nadzora i carinske kontrole, odnosno vodi carinski postupak („Službeni glasnik RS” broj 83/10),
- Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS” br. 29/10, 84/10 i 100/10),
- Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka robe od strane carinskog organa robom („Službeni glasnik RS” broj 96/10),
- Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, i izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku („Službeni glasnik RS” broj 97/10),
- Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS” broj 94/10 i 1/11).

Imajući u vidu član 310. stav 3. Carinskog zakona, stupanjem na snagu novih podzakonskih propisa, pored propisa koji su stavljeni van snage donošenjem novih podzakonskih propisa, prestaju da važe i sledeći podzakonski propisi doneti na osnovu Carinskog zakona iz 2003. godine:

- Uredba o određivanju rokova za proces aktivnog oplemenjivanja („Službeni glasnik RS” broj 63/06),
- Uredba o posebnim uslovima za tranzit određenih derivata nafte („Službeni glasnik RS” broj 110/07) – odredbe ove uredbe delimično su sadržane u Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, a delimično u Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom,
- Odluka o stopi kompenzatorne kamate („Službeni glasnik RS” broj 118/04),
- Odluka o posebnim merama carinskog nadzora pri izvozu i uvozu šećera („Službeni glasnik RS” br. 130/03...11/10) – sadržina Odluke preneta u Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka,
- Pravilnik o načinu sprovođenja radnji i mera u postupku kontrole prihvaćene deklaracije („Službeni glasnik RS” br. 53/04 i 95/07),
- Pravilnik o periodičnom deklarisanju robe („Službeni glasnik RS” broj 111/04),
- Pravilnik o uvozu robe po osnovu carinskog kontingenta („Službeni glasnik RS” br. 3/06...13/10),
- Rešenje o određivanju carinarnica i njihovih organizacionih jedinica za sprovođenje postupaka stavljanja robe u slobodan promet i tranzita određene robe („Službeni glasnik RS” br. 4/10 i 20/10) – sadržina Rešenja preneta u Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd