Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Списак подзаконских прописа који су ступили на снагу и прописа који су престали да важе, усвајањем новог Царинског закона
17.01.2011.

Народна скупштина Републике Србије је на седници одржаној 23. марта 2010. године усвојила нови Царински закон („Службени гласник РС” број 18/10), који је у примени од 3. маја 2010. године.

Користећи овлашћења из овог закона донети су следећи подзаконски прописи:

- Уредба о царински дозвољеном поступању с робом („Службени гласник РС” број 93/10),
- Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС” број 86/10),
- Уредба о врсти, количини и вредности робе на коју се не плаћају увозне дажбине, роковима, условима и поступку за остваривање права на ослобођење од плаћања увозних дажбина („Службени гласник РС” број 48/10),
- Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија („Службени гласник РС” број 86/10),
- Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за услуге царинског органа („Службени гласник РС” број 83/10),
- Oдлукa о одређивању робе на коју се не плаћају увозне дажбине („Службени гласник РС” бр. 27/10 и 48/10),
- Одлука о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2011. години („Службени гласник РС” број 97/10),
- Одлука о условима и начину за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина („Службени гласник РС” бр. 27/10, 51/10 и 88/10),
- Одлука о сезонским царинским стопама на увоз одређених пољопривредних производа („Службени гласник РС” број 27/10),
- Одлука о седишту Управе царина, оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и реферата („Службени гласник РС” бр. 14/10 и 83/10),
- Одлука о утврђивању царинских контролних пунктова на којима се врше мере царинског надзора и царинске контроле, односно води царински поступак („Службени гласник РС” број 83/10),
- Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службени гласник РС” бр. 29/10, 84/10 и 100/10),
- Правилник о начину узимања узорака робе од стране царинског органа робом („Службени гласник РС” број 96/10),
- Правилник о програму и садржини посебног стручног испита, и издавању и одузимању дозвола за заступање у царинском поступку („Службени гласник РС” број 97/10),
- Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака („Службени гласник РС” број 94/10 и 1/11).

Имајући у виду члан 310. став 3. Царинског закона, ступањем на снагу нових подзаконских прописа, поред прописа који су стављени ван снаге доношењем нових подзаконских прописа, престају да важе и следећи подзаконски прописи донети на основу Царинског закона из 2003. године:

- Уредба о одређивању рокова за процес активног оплемењивања („Службени гласник РС” број 63/06),
- Уредба о посебним условима за транзит одређених деривата нафте („Службени гласник РС” број 110/07) – одредбе ове уредбе делимично су садржане у Правилнику о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака, а делимично у Уредби о царински дозвољеном поступању с робом,
- Одлука о стопи компензаторне камате („Службени гласник РС” број 118/04),
- Одлука о посебним мерама царинског надзора при извозу и увозу шећера („Службени гласник РС” бр. 130/03...11/10) – садржина Одлуке пренета у Правилник о измени и допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака,
- Правилник о начину спровођења радњи и мера у поступку контроле прихваћене декларације („Службени гласник РС” бр. 53/04 и 95/07),
- Правилник о периодичном декларисању робе („Службени гласник РС” број 111/04),
- Правилник о увозу робе по основу царинског контингента („Службени гласник РС” бр. 3/06...13/10),
- Решење о одређивању царинарница и њихових организационих јединица за спровођење поступака стављања робе у слободан промет и транзита одређене робе („Службени гласник РС” бр. 4/10 и 20/10) – садржина Решења пренета у Правилник о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд