Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Od sledeće godine, prijavljivanje carinskih prekršaja 24 časa dnevno
14.12.2005.

Snežana Kondić, PR Uprave carina, najavila je u okviru dalje modernizacije rada Uprave carina, projekat Otvorene carinske linije (Custom open line), uz podršku vlade Velike Britanije i Kancelarija Evropske Unije za carinsku i fiskalnu pomoć (CAFAO).
„Otvorena carinska linija podrazumeva telefonsku liniju koja će 24 časa, besplatno i anonimno, biti na raspolaganju svim našim građanima za prijavljivanje svih carinskih prekršaja“, izjavila je gospođa Kondić naglasivši da će svaka informacija dobijena na ovaj način biti obrađena i iskorišćena protiv kršilaca zakona.

Načelnik Odeljenja unutrašnje kontrole Dejan Carević, naveo je ključne faktore koji utiču na pojavu korupcije, u koje spadaju složene i neprecizno definisane procedure i nerazvijen kontrolni sistem, nizak nivo obučenosti i profesionalizma, neujednačena praksa delovanja, politički i pravno nedefinisana situacija na administrativnim punktovima, nedovoljno savremen informacioni sistem i slično.

Usvojena strategija borbe protiv korupcije predstavlja osnovu za praktično postupanje sa ciljevima trajnog i dugoročnog otklanjanja uslova za razvoj korupcije, kao i ustanovljavanje pravnog i institucionalnog okvira za njeno suzbijanje, uspostavljanje odgovornosti za nezakonite radnje, obuku službenika, saradnju sa medijima i sl. Strategija podrazumeva praktične mere: sistemske (normativna regulativa), edukativne (pre svega za radnike iz osnovne delatnosti) i represivne.

Carević je naglasio značaj saradnje Uprave carine sa drugim institucijama, pogotovo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, u čemu je učinjen značajan pomak angažovanjem kadrova koji imaju iskustvo u radu u vojsci i policiji, sudu i tužilaštvu. Posebno je istakao neophodnost poboljšanja saradnje sa sredstvima javnog informisanja da bi se izbeglo širenje netačnih informacija i stvaranje pogrešne slike o javnoj službi u medijima.

„U toku godine Uprava carina obradi 1,5 do 2 miliona carinskih prijava, što čini 200 000 radnih sati“, rekao je upravnik Carinarnice Beograd Ivan Petrović objašnjavajući prednosti elektronskog podnošenja dokumenata kao strategije modernizacije.

Cilj ovakvog sistema rada je ušteda vremena svih učesnika u carinskom postupku, kao i savremeno sprovođenje carinskog postupka koje minimizira uslove za pojavu korupcije. Takođe je najavljeno uvođenje sistema semafora, koji će omogućiti svim učesnicima u carinskom postupku da u svakom trenutku imaju pregled toka carinjenja.

Povodom donošenja nove Uredbe o uvozu motornih vozila, šef Grupe za carinsko-pravne poslove fizičkih lica, Idrija Hadžibegović naglasila je da ova uredba ne propisuje starosnu granicu vozila, već se isključivo oslanja na normu EURO 3. Ispunjenje ove norme carinski radnik utvrđuje na osnovu raspoložive dokumentacije vozila, a ukoliko dokumentacija nije adekvatna, upućuje stranku u Zavod za standardizaciju koji utvrđuje da li vozilo ispunjava zadate standarde.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd