Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Povećan kreditni rejting Republike Srbije
16.12.2017.

Agencija za ocenu kreditnog rejtinga „Standard and Poor's“ poboljšala je ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivo BB, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga. Agencija procenjuje da će BDP nastaviti da raste u periodu od 2018. do 2020. godine, i da će rast biti zasnovan pre svega na prilivu stranih direktnih investicija i većoj privatnoj potrošnji koja će biti podstaknuta rastom zaposlenosti, zarada i stabilnom prilivu doznaka.

„Standard and Poor's“ očekuje da će ekonomski napredak ojačati napore Vlade da nastavi sa fiskalnim reformama i dobrim fiskalnim rezultatima i u 2018. godini kada se očekuje deficit od samo 0,6% BDP. Uprkos očekivanom porastu zarada u javnom sektoru 2018. godine, prognozira se prosečni fiskalni deficit od oko 1,5% u proseku tokom perioda od 2017-2020. godine.

Prema navodima agencije, Srbija je ostvarila značajan napredak u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom tokom sprovođenja aranžmana iz predostrožnosti. Zamrzavanje plata i penzija, kao i postepeno smanjenje subvencija javnim preduzećima, rezultiralo je impresivnim prilagođavanjem od oko 4% BDP između 2014. i 2017. godine. Deficit države se smanjio na 1% BDP u 2017. godini u poređenju sa 6,6% BDP u 2014. godini. Takođe, uočava se i pozitivan trend u spoljnoj trgovini.

Agencija procenjuje da će deficit tekućeg računa platnog bilansa, koji je u periodu od 2011. do 2014. godine u proseku iznosio 8,7% BDP, biti u proseku na nivou od 4,1% BDP u periodu od 2017. do 2020. godine, čemu će najviše doprineti postojeća strana ulaganja u proizvodne delatnosti, kao i poboljšanje konkurentnosti u proizvodnom sektoru i sektoru usluga.

Pored smanjenja deficita tekućeg računa, rejting agencija očekuje i poboljšanje u strukturi spoljnog duga, kao i da neto priliv direktnih stranih investicija u narednom periodu u potpunosti pokrije deficit tekućeg računa platnog bilansa.

Srbiji je kreditni rejting povećala i agencija „Fitch Ratings“ i to na nivo ‘BB’ sa nivoa ‘BB-‘, uz stabilne izglede za unapređenje kreditnog rejtinga.

Povećanje ocene kreditnog rejtinga odraz je unapređenja javnih finansija, koje podržava i fiskalni rezultat. Fitch očekuje da Vlada Srbije nastavi sa sprovođenjem programa fiskalne konsolidacije i strukturnih reformi i u periodu od 2018. do 2019. godine.

Agencija ističe da je odnos javnog duga i BDP poboljšan i stabilan. Nakon značajnog pada u 2017. godini na 63,6% BDP, Fitch očekuje dalji pad na 62,1% BDP u 2018. godini i na 60,6% BDP u 2019. godini. Osnovni pokretači pozitivnog trenda su fiskalna konsolidacija koja će dovesti do daljeg smanjenja odnosa javnog duga i BDP, kontinuirano smanjenje neto spoljne zaduženosti i stabilan priliv stranih direktnih investicija.

Agencija takođe smatra da će otvaranje novih poglavlja u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i uspešan završetak aranžmana iz predostržnosti, kao i dalja saradnja sa Međunarodnim monetarnim fondom biti važni činioci za dalje unapređenje kreditnog rejtinga Srbije. Ističe se i da će deficit tekućeg računa (procenjen na prosečnih 4,3% BDP u periodu od 2017 do 2019. godine) u potpunosti biti pokriven neto stranim investicijama.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd