Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – новембар 2015. године
18.12.2015.

Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и Закон о буџету за 2015. годину усвојени су са измењеном методологијом планирања и извештавања о кретањима у јавним финансијама, ради прецизног и транспарентног праћења прихода, расхода и резултата републичког буџета и буџета опште државе. Главна промена односи се на укључивање тзв. расхода ''испод црте'' у обрачун дефицита. Ови расходи односе се на финансијске трансакције као што су плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и других финансијских институција, преузимање дугова јавних предузећа и други облици буџетског финансирања ванбуџетских организација. Министарство финансија је, заједно са јануарским подацима о макроекономским и фискалним кретањима, објавило и ревидиране податке усклађене са новом методологијом, за период од 2005. до 2014. године.

У периоду јануар - новембар 2015. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 38,2 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 53,1 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У новембру су остварени приходи у износу од 81,9 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 82,2 млрд динара што је резултирало месечним дефицитом у износу од 0,3 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује део прихода, и из њих финансираних расхода, индиректних корисника буџета.

Порески приходи у новембру су износили 72,3 млрд динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 34 млрд динара. Друга уплата октобарских акциза извршена је почетком новембра, због календарског ефекта, што је резултирало знатно вишим приходом у поређењу са претходним месецима. У новембру се исплаћују нешто веће камате на штедњу, због ''Недеља штедњи'' које банке организују неколико претходних година, тако да је и порез на камате већи него у осталим месецима, што је резултирало већим приходом по основу пореза на доходак. Остале категорије пореских прихода наплаћене су у складу са очекивањима за новембар. Непорески приходи остварени су у износу од 9,1 млрд динара, а донације су износиле 0,6 млрд динара.

Расходи су били на нивоу овогодишњег просека, с тим што је највеће одступање забележено код плата због једнократне исплате запосленима у просвети. Укупно је на исплату зарада утрошено 20,9 млрд динара. Трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (Фонд ПИО, РФЗО, НСЗ и фонд СОВО) износили су 21,6 млрд динара, а највећи део се односи на трансфер за пензије у износу од 17,9 млрд динара.

На нивоу опште државе у периоду јануар - новембар забележен је дефицит у износу од 65,2 млрд динара, док је дефицит у новембру износио 2,1 млрд динара. Бољи резултат од планираног са приходне стране у највећој мери последица је једнократних непореских прихода, као што су уплате дивиденди и добити јавних предузећа. Осим тога, боља од очекиване је и наплата пореских прихода, пре свега ПДВ, акциза на дуванске производе и деривате нафте, као и доприноса. Са расходне стране највећи ефекат је имало слабије извршење капиталних издатака и динамика исплате отпремнина за раднике предузећа у реструктурирању.

Посматрано по деловима опште државе, код АП Војводина забележен је суфицит у износу од 0,7 млрд динара, док на нивоу локалних самоуправа суфицит износи 9,2 млрд динара. На нивоу локалних самоуправа у новембру је забележен суфицит у износу од 2,9 млрд динара, јер се у овом месецу уплаћују кварталне обавезе по основу пореза на имовину. Што се тиче фондова социјалног осигурања, Национална служба за запошљавање и РФЗО су у суфициту, док су ПИО фонд и фонд СОВО у дефициту 2,9 и 1,2 млрд динара, респективно. Дефицит ова два фонда је очекиван с обзиром на значајне депозите из претходних година којима располажу. Државна предузећа надлежна за одржавање и изградњу путева, Путеви Србије и Коридори Србије, се у највећој мери финансирају из кредита, те је њихов укупан дефицит на крају новембра износио 20,1 млрд динара.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд