Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Godinu dana rada Vlade - Srbija na dobrom putu ka uspostavljanju finansijske discipline
25.04.2015.

Polazeći od ekspozea Premijera Vlade Republike Srbije kojim je izložena politika Vlade u periodu trajanja njenog mandata, u cilju sprovođenja predloženih mera, Ministarstvo finansija podnosi izveštaj u kojem navodi najvažnije realizovane aktivnosti za period prvih godinu dana rada:
 • Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu koji na sveobuhvatan način predstavlja rezultat svih aktivnosti koje su imale za cilj sprovođenje mera fiskalne konsolidacije i svođenje deficita opšte države i javnog duga na održiv nivo.
 • Pripremljen je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u skladu sa Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine.
 •  Pripremljena je Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kojom se u srednjem poku predviđa smanjenje fiskalnog deficita na 3,8% BDP, uz stabilizaciju nivoa javnog duga na nivo od 78,7% BDP.
 •  Potpisan je aranžman iz predostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom u vrednosti od oko 1,2 milijarde evra, kojim se ekonomskoj politici Srbije daje dodatni kredibilitet.
 •  Sprovedene su ključne mere fiskalne konsolidacije: smanjenje plata u javnom sektoru i penzija, te stvaranje zdrave osnove za njihovo povećanje i uskladu sa rezultatima rada i realnom snagom privrede, uštede na diskrecionim rashodima države, racionalizacija javnog sektora, reforma javnih preduzeća i dr.
 
U skladu sa planom Fiskalne konsolidacije predviđeno je proširenje kategorije akciznih proizvoda i druge manje promene poreskog sistema u oblasti akciza i drugih indirektnih poreza.
 
U okviru Antirecesionih mera ekonomske politike, predviđeno je uvođenje vremenski ograničenih poreskih olakšica prilikom zapošljavanja novih radnika.
 
U cilju modernizacije srpskog finansijsko-ekonomskog okruženja i unapređenja reformskih procesa doneti su sledeći zakoni:
 • Zakon o osiguranju depozita,
 • Zakon o Agenciji za osiguranje depozita,
 • Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o hipoteci, čije se usvajanje u Narodnoj skupštini očekuje u najskorijem periodu,
 • Zakon o izmenama Zakona o javnoj svojini i Zakon o izmenama Zakona o vraćenju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakon o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije Projekta izgradnje „Beograd na vodi”.
Poreska uprava intenzivno je preduzimala aktivnosti:
 •  u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji
 • na suzbijanju sive ekonomije, samostalno, a u određenim segmentima u koordinaciji sa MUP-om, Inspektoratom za rad, kao i sa drugim državnim organima
 • na otkrivanju “fantom” i “peračkih” preduzeća
 • u vezi sa suzbijanjem nelegalnog prometa rezanim duvanom
 • u vezi sa kontrolom u oblasti igara na sreću  - u 2014. godini sprovedene su aktivnosti sa ciljem da se stvore uslovi za početak primene Zakona o igrama na sreću u delu on-line priređivanja igara na sreću. 
U okviru Sektora za carinski sistem i politiku usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona. Količina zaplenjenog duvana u godini od formiranja Vlade iznosi 5,3 tone, što je gotovo pet puta veća količina od zaplenjene u 2012. i 2013. godini zajedno.
 
U oblasti međunarodne saradnje usvojeni su Zakoni o potvrđivanju Sporazuma o saradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima između Vlade RS i Republike Moldavije, Republike Albanije, pripremnjeni Predlozi zakona o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku i o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.
 
Započeta je izrada Zakona o naknadama za upotrebu javnih dobara i prihvaćena inicijativa da zakonom bude formiran javni elektronski registar svih neporeskih odnosno parafiskalnih nameta koje plaća privreda.
 
Stanje javnog duga na kraju 2014. godine iznosilo je na nivou centralne države 2.753,2 mlrd dinara (22,76 mlrd evra) odnosno 70,9% BDP, dok je na kraju marta 2015. godine stanje javnog duga na nivou centralne države iznosilo 2.908,3 mlrd dinara (24,19 mlrd evra) odnosno 73,3% BDP. U pogledu valutne strukture javnog duga jedini nešto značajniji rast je zabeležen u dinarskom delu javnog duga koji je sa 589 milijardi dinara na kraju 2014. godine povećan na 622 milijarde dinara na kraju prvog kvartala 2015. godine, dok je deo javnog duga denominovanog u evrima povećan sa 9,5 na 9,6 milijardi evra u istom periodu. Dug denominovan u američkim dolarima je u posmatranom periodu ostao nepromenjen i iznosio je 8,7 milijardi američkih dolara, dok je dug denominovan u ostalim valutama povećan sa 150 milijardi dinara na 160 milijardi dinara.
 
U poslednjih godinu dana došlo je do značajnog pada troškova zaduživanja po osnovu operacija sa državnim hartijama od vrednosti na domaćem finasijskom tržištu uz permanentno produženje prosečne ročnosti emitovanih državnih hartija od vrednosti. U prvom kvartalu 2015. godine usešno su po prvi put emitovane benčmark emisije dugoročnih državnih dinarskih obveznica na rok od tri i sedam godina. U martu i aprilu 2015. godine troškovi zaduživanja na ročnost od sedam godina u dinarima smanjeni su za 1,59 procentnih poena, a na tri godine za 1,47 procentnih poena. 
 
Polazeći od ekspozea Premijera Vlade Republike Srbije u kojem je izložena politika Vlade u periodu trajanja njenog mandata, uvereni smo da Ministarstvo finansija, kroz postignute rezultate u prvih godinu dana rada i primenu novih propisa i mera fiskalne konsolidacije, u velikoj meri doprinosi uspostavljanju finansijske discipline, unapređenju poslovnog ambijenta, borbi protiv sive ekonomije i usmeravanju ekonomske politike Republike Srbije na put održivog rasta i razvoja.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd