Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Prijava godišnjeg poreza na dohodak od 1.aprila isključivo elektronskim putem
31.03.2015.

Od 1. aprila, podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu biće isključivo u elektronskom obliku. To znači da poreski obveznici mogu nadležnom poreskom organu podneti poresku prijavu u papirnom obliku tokom današnjeg dana, a od 1. aprila preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.poreskauprava.gov.rs, u delu e-Porezi.

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

Poreski obveznici koji još nisu podneli poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu, dužni su da, shodno Pravilniku o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju poresku prijavu podnesu na Obrascu PPDG-2R, koji je propisan Pravilnikom.

U cilju ostvarivanja prava na umanjenje dohotka za oporezivanje po osnovu umanjenja neto prihoda, poreski obveznici su dužni da uz poresku prijavu dostave i dokaz o iznosu za koji je u 2014. godini izvršeno umanjenje neto prihoda obveznika, overen od strane isplatioca prihoda, u kome je jasno naveden traženi podatak.

Podsećamo, saglasno odredbama Zakona obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike (RSZ).
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd