Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje uz makroekonomske i fiskalne podatke – februar 2014. godine
20.03.2014.

U prva dva meseca 2014. godine ostvaren je deficit budžeta Republike u visini od 33,4 mlrd dinara (u tabeli 4. deficit na nivou Republike iznosi 35,2 mlrd dinara s obzirom da su uključeni rashodi iz projektnih zajmova koji nisu deo budžeta, ali pripadaju nivou Republike). U februaru je deficit budžeta iznosio 26,4 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 58,8 mlrd dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 85,2 mlrd dinara. Treba napomenuti da ovaj izveštaj ne uključuje prihode i rashode indirektnih korisnika budžeta.

Poreski prihodi iznosili su 51,8 mlrd dinara, a neporeski 6,8 mlrd dinara. Februar je, uobičajeno, mesec sa veoma niskim prihodima, s obzirom na manju privrednu aktivnost na početku godine. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 32,2 mlrd dinara. Prihod od akciza iznosio je 9,1 mlrd dinara, i značajno je manji nego u januaru, s obzirom da je januarski prihod posledica formiranja zaliha akciznih proizvoda, što je karakteristično za period pre stupanja na snagu novih iznosa akciza. U januaru su se akcize povećale u skladu sa Zakonom o akcizama. Preostali poreski, kao i neporeski prihodi, su naplaćeni u skladu sa očekivanjima.

Rashodi budžeta u februaru 2013. godine izvršeni su prema uobičajenoj dinamici. Najveći deo rashoda čine transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i plate. Transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja iznosili su 25,3 mlrd dinara, od čega se najveći deo odnosi na penzije i iznosi 23,6 mlrd dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 22,8 mlrd dinara. U februaru su primetno viši izdaci za kamate u skladu sa dinamikom otplate duga.

Na nivou opšte države u prva dva meseca zabeležen je deficit u iznosu od 23,3 mlrd dinara, pri čemu su delovi centralne države i lokalnog nivoa vlasti trenutno u suficitu. Na nivou lokalnih samouprava suficit iznosi 3,8 mlrd dinara, kod AP Vojvodina 1,3 mlrd dinara, kod PIO fonda 1,2 mlrd dinara, a kod RFZO 5,7 mlrd dinara. Ovi suficiti su privremenog karaktera, pa je tako, na primer, visok suficit kod RFZO posledica dinamike isplate plata pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola plate.

Makroekonomske i fiskalne podatke možete videti ovde.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd