Категорија:
Контрола јавних средстава - Буџетска инспекција
Објављено:
24. септембра 2020.

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2019. годину

Чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја о раду буџетске инспекције.

Према одредбама члана 84. Закона о буџетском систему, Министарству финансија, Буџетској инспекцији поверено је обављање послова инспекцијске контроле над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима наведеним у тач. 3), 4) и 5) истог члана закона.

У складу са тим, а имајући у виду одредбе члана 86. Закона о буџетском систему којима је прописана функција буџетске инспекције, инспекцијска контрола се односила на примену закона у области материјално – финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

pdf

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2019. годину