Категорија:
Контрола јавних средстава - Буџетска инспекција
Објављено:
02. октобра 2019.

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2014. годину

Буџетској инспекцији при Министарству финансија је, чланом 84. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013-испр., 108/2013 и 142/2014), поверено да обавља послове инспекције над директним и индиректним корисницима буџетских средстава, организацијама за обавезно социјално осигурање, као и осталим субјектима који су наведени у тачкама 3, 4 и 5. истог члана овог Закона.

Функција буџетске инспекције је, како је прописано чланом 86. Закона о буџетском систему, контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава од стране напред наведених субјеката.

У извештајном периоду, Буџетска инспекција је вршила контролу на основу Програма и плана рада инспекције за 2014. годину, утврђеног од стране министра финансија, као и на основу посебних захтева министра, да се изврши контрола код одређених субјеката који нису обухваћени Програмом и планом, а како је то прописано чланом 90. Став 2. Закона о буџетском систему и чланом 4. Став 2. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције.

pdf

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2014. годину