Услуге

FAQ
FAQ
Пружање информација од јавног значаја
Давање стручног мишљења
Правна помоћ у поступку остваривања алиментационих потраживања из иностранства
Поступање по захтевима за откуп станова
Издавање дозволе за обављање ревизије
Издавање лиценци за обављање ревизије
Продужење лиценци за обављање ревизије
Давање сагласности правном лицу да примењује пословну годину која се разликује од календарске године
Спровођење обука и консултације из финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије
Испит за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Проценитељи вредности непокретности
Издавање одобрења за обављање посла факторинга
Поступање по захтевима правних лица за прибављање сагласности Владе за обављање послова из члана 7, 20. и 33. Закона о девизном пословању