Упутство за припрему приоритетних области финансирања Републике Србије за период 2019 – 2021. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2019 – 2021. године

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Републике Србије за 2022. годину

Захтев за промену апропријације

Захтев за обезбеђивање средстава текуће буџетске резерве