Читај ми

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

На основу члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

СТРАТЕГИЈУ

за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017–2020. године

„Службени гласник РС“, број 98 од 3. новембра 2017.

УВОДНИ ДЕО

Стратешки циљ Републике Србије јесте успостављање система владавине права и економски просперитет државе на коме је, између осталих, један од предвиђених корака пуноправно чланство у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ).

У циљу достизања пуноправног чланства, али и у складу са корацима ка модернизацији друштва и достизању стандарда ЕУ, Република Србија спроводи свеобухватне мере како би се постигли најбољи резултати. На путу ка „породици” европских земаља, Република Србија је 2009. године поднела захтев за чланство у ЕУ који је 2012. године потврђен формалним добијањем статуса земље кандидата.

У складу са политиком ЕУ, државама кандидатима се пружа одређена, јасно дефинисана, помоћ која се састоји како од саветодавне подршке, тако и директне финансијске помоћи. Као директан финансијски допринос Републици Србији у процесу припрема за пуноправно чланство и достизање стандарда ЕУ на располагању стоје средства из претприступних фондова, тзв. Instrument for Pre-accession Assistance (у даљем тексту: ИПА).

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Сличне теме

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године