Читај ми

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

Царинска служба Републике Србије организована је тако да своје послове и задатке обавља као Управа царина у седишту и у 15 подручних јединица – царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе, одсеци и реферати. Царинарнице у својим организационим јединицама спроводе царински поступак у путничком и робном промету, мере царинског надзора, царињењe робе, сузбијањe нелегалног увоза, царински управни поступак, предузимају радње ради откривања, сузбијања и санкционисања царинских прекршаја, врше наплату и принудну наплату царинских дажбина и продају царинске робе.

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године, („Сл. гласник РС“, бр. 108 од 1. децембра 2017. год.)
Акциони план за спровођење Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017−2020. године („Сл. гласник РС“, 116 од 24. децембра 2017. год.)

Сличне теме

Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији за период 2017–2020. године („Сл. гласник РС“, бр. 51 од 25. маја 2017. год.)

Програм трансформације Пореске управе за период 2015 – 2020. године