Свеобухватан осврт на Закон о буџетском систему, у делу који се односи на забрану запошљавања и ограничење броја запослених, односно радно ангажованих лица код корисника јавних средстава, број 401-00-508/2015-03, 26. фебруара 2015. године

СВЕОБУХВАТАН ОСВРТ

НА ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ,

У ДЕЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ЗАБРАНУ ЗАПОШЉАВАЊA И ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ, ОДНОСНО РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

I. ПРАВНИ ОКВИР

Законом о изменама и допунама буџетског система („Службени гласник РС”, број 108/13), који је ступио на снагу 7. децембра 2013. године, прописана је забрана заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места код корисника јавних средства до 31. децембра 2015. године.

Такође, тим законом прописано је ограничење броја запослених на одређено време због повећаног обима посла и лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава, који не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Ова одредба ступила је на снагу 1. марта 2014. године.

Изузетно, ново запошљавање и додатно радно ангажовање (изнад 10%) код корисника јавних средстава могуће је само уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства финансија.

pdf

Свеобухватан осврт на Закон о буџетском систему, у делу који се односи на забрану запошљавањa и ограничење броја запослених, односно радно ангажованих лица код корисника јавних средстава, брoj 401-00-508/2015-03, 26. фeбруaрa 2015. гoдинe