Категорија:
Документи - Међународни рачуноводствени стандарди и међународни стандарди ревизије
Објављено:
13. октобра 2020.

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4351/2020-16 од 10. септембра 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020)

pdf

Решење о утврђивању превода Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) број: 401-00-4351/2020-16 од 13. октобра 2020. године („Службени гласник РС“, бр. 123/2020 и 125/2020)

Концептуални оквир за финансијско извештавање

Одбор за међународне рачуноводствене стандарде (IASB) је издао Концептуални оквир за финансијско извештавање (Концептуални оквир) у септембру 2010. године. Он замењује Оквир за припрему и презентацију финансијских извештаја.

САДРЖАЈ

ПРЕДГОВОР
КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ЗА ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
УВОД
Сврха и статус
Делокруг
ПОГЛАВЉА
1 Циљ финансијског извештавања опште намене
2 Извештајни ентитет [биће накнадно додат]
3 Квалитативне карактеристике корисних финансијских информација
4 Оквир (1989.): преостали текст
УСВАЈАЊЕ КОНЦЕПТУАЛНОГ ОКВИРА 2010. ОД СТРАНЕ ОДБОРА ЗА ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТА НАВЕДЕНА У НАСТАВКУ, ВИДЕТИ ДЕО Б ОВОГ ИЗДАЊА

ТАБЕЛА СЛАГАЊА
ЗА ОСНОВУ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ, ВИДЕТИ ДЕО Ц ОВОГ ИЗДАЊА
ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧКЕ ЗА ПОГЛАВЉЕ 1 И 3

pdf

Концептуални оквир за финансијско извештавање

Међународни рачуноводствени стандарди (IAS)

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 1 (IAS 1) - Презентација финансијских извештаја

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 2 (IAS 2) – Залихе

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 7 (IAS 7) - Извештај о токовима готовине

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 8 (IAS 8) - Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 10 (IAS 10) - Догађаји после извештајног периода

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 12 (IAS 12) - Порези на добитак

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 16 (IAS 16) - Некретнине, постројења и опрема

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 19 (IAS 19) - Примања запослених

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 20 (IAS 20) – Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивање државне помоћи

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 21 (IAS 21) - Ефекти промена девизних курсева

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 23 (IAS 23) - Трошкови позајмљивања

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 24 (IAS 24) - Обелодањивања повезаних страна

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 26 (IAS 26) - Рачуноводство и извештавање планова пензијских примања

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 27 (IAS 27) - Појединачни финансијски извештаји

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 28 (IAS 28) - Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 29 (IAS 29) - Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредамa

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 32 (IAS 32) - Финансијски инструменти: презентација

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 33 (IAS 33) - Зарада по акцији

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 34 (IAS 34) - Периодично финансијско извештавање

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 36 (IAS 36) - Умањење вредности имовине

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 37 (IAS 37) - Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална имовина

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 38 (IAS 38) - Нематеријална имовина

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 39 (IAS 39) - Финансијски инструменти: признавање и одмеравање

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 40 (IAS 40) - Инвестиционе некретнине

pdf

Међународни рачуноводствени стандард 41 (IAS 41) – Пољопривреда

IFRIC тумачења

pdf

IFRIC тумачење 1 - Промене постојећих обавеза везаних за повлачење имовине из употребе, обнављање и сличних обавеза

pdf

IFRIC тумачење 2 - Учешћа чланова кооперативних ентитета и слични инструменти

pdf

IFRIC тумачење 5 - Право на учешће у фондовима намењеним повлачењу имовине из употребе, обнављању и заштити животне средине

pdf

IFRIC тумачење 6 - Обавезе које се јављају од учешћа на посебном тржишту – одлагање електричне и електронске опреме

pdf

IFRIC тумачење 7 - Примена приступа преправљања финансијских извештаја према IAS 29 Финансијско извештавање у хиперинфлаторним привредама

pdf

IFRIC Тумачење 10 - Периодично финансијско извештавање и умањење вредности

pdf

IFRIC Тумачење 12 - Уговори о концесији за пружање услуга

pdf

IFRIC Тумачење 14 - IAS 19 – Ограничење средства дефинисаних примања, захтеви за минималним финансирањем и њихова интеракција

pdf

IFRIC Тумачење 16 - Хеџинг нето инвестиција у иностраном пословању

pdf

IFRIC Тумачење 17 - Расподела немонетарне имовине власницима

pdf

IFRIC Тумачење 19 – Поништавање финансијских обавеза са инструментима капитала

pdf

IFRIC Тумачење 20 – Трошкови уклањања откривке у производној фази површинског копа

pdf

IFRIC Тумачење 21 – Дажбине

pdf

IFRIC Тумачење 22 – Трансакције у страним валутама и авансна плаћања

pdf

IFRIC Тумачење 23 – Неизвесност у вези са третманом пореза на добитак

Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS)

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 1 (IFRS 1) - Прва примена Међународних стандарда финансијског извештавања

pdf

Међународни финансијски стандард извештавања 2 (IFRS 2) - Плаћања акцијама

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 3 (IFRS 3) - Пословне комбинације

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 4 (IFRS 4) - Уговори о осигурању

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 5 (IFRS 5) - Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 6 (IFRS 6) - Истраживање и процењивање минералних ресурса

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 7 (IFRS 7) - Финансијски инструменти: Обелодањивања

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 8 (IFRS 8) - Сегменти пословања

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 9 (IFRS 9) – Финансијски инструменти

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 10 (IFRS 10) – Консолидовани финансијски извештаји

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 11 (IFRS 11) – Заједнички аранжмани

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 12 (IFRS 12) – Обелодањивање о учешћима у другим ентитетима

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 13 (IFRS 13) – Одмеравање фер вредности

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 14 (IFRS 14) – Регулисана временска разграничења

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 15 (IFRS 15) – Приход од уговора са купцима

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања 16 (IFRS 16) – Лизинг

Тумачења SIC

pdf

Тумачења SIC - 7 – Увођење евра

pdf

Тумачења SIC - 10 – Државна помоћ – Без конкретног повезивања са пословним активностима

pdf

Тумачења SIC - 25 – Порез на добитак – промене пореског статуса ентитета или његових акционара

pdf

Тумачења SIC - 29 – Уговори о концесији за пружање услуга: обелодањивање

pdf

Тумачења SIC - 32 – Нематеријална имовина – Трошкови веб-сајта