Рачуноводство и ревизија

pdf

Да ли продајна цена робе може бити нижа од утврђене набавне вредности робе из увоза, у случају када је царинска вредност робе већа од фактурне вредности?

pdf

Да ли постоји обавеза састављања „ванредних“ финансијских извештаја на дан доношења одлуке о смањењу основног капитала ради покрића губитака, односно на дан доношења одлуке о повећању капитала и издавању обичних акција?

pdf

Вредновање удела и признавање прихода по основу одлуке о повећању основног капитала из расподеле добити

pdf

Рачуноводствени третман накнадних улагања у основна средства – улагања у водоводну и канализациону мрежу

pdf

Да ли су обвезници ревизије годишњих финансијских извештаја затворена акционарска друштва?

pdf

Признавање ревалоризационих резерви и одложених пореских обавеза у случају статусне промене спајања уз припајање

pdf

Обавеза састављања годишњих, односно финансијских извештаја по основу статусне промене спајања уз припајање матичног и зависног правног лица у случају када је датум обрачуна спајања 31. децембар, обавеза састављања консолидованих финансијских извештаја од стране матичног правног лица које врши припајање на тај дан и начин евидентирања пословних промена насталих између дана биланса и дана уписа у регистар привредних субјеката