Категорија:
Документи - Документи јавних политика
Објављено:
18. новембра 2019.

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020

Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2016-2020 је да пружи свeoбухвaтни и интeгрисaни oквир зa плaнирaњe, кooрдинaциjу, спрoвoђeњe и прaћeњe нaпрeткa у спрoвoђeњу aктивнoсти управљања јавним финансијама кaкo би сe унaпрeдилa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, oбeзбeдилo eфикaснo и сврсисхoднo рaспoрeђивaњe и кoришћeњe jaвних рeсурсa, и тиме лакше постигли стратешки циљеви које је дефинисала Влада, унaпрeдилe услугe кoje пружa држaвнa упрaвa у Рeпублици Србиjи, уз истoврeмeнo пoвeћaвaњe трaнспaрeнтнoсти и укупнe функциoнaлнoсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и испуњeњe нeoпхoдних услoвa зa приступaњe EУ.
Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма је глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe у овој области кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Након две и по године успешног спровођења активности из Акционог плана Програма реформе управљања јавним финансијама, Министарство финансија је, уз консултације са Европском комисијом, донело одлуку да се постојећи Програм и Акциони план ревидирају и обухвате период од јула 2019. до децембра 2020. године.
Ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године усвојен је од стране Владе Републике Србије 26. септембра 2019. године. Ревидирану верзију Програма реформе управљања јавним финансијама и пратећи Акциони план можете преузети овде:
pdf

Ревидирани Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

pdf

Ревидирани Акциони план Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јула 2019. до децембра 2020. године

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период од јануара до децембра 2018. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 28.03.2019. године.

pdf

Извештај о спровођењу програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период од јануара до децембра 2018. године

Министарство финансија је, у сарадњи са другим надлежним институцијама, израдило Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама за период децембар 2015 – децембар 2017. године. Након усаглашавања са коментарима надлежних институција и са коментарима Европске комисије, документ је усвојен на седници Владе Републике Србије одржаној 02.11.2018. године.

pdf

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - децембар 2017. године

Ефикасно управљање јавним финансијама представља основу за одржив економски развој и доприноси макроекономској стабилности државе. Циљ Програма рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма 2016-2020 је да пружи свeoбухвaтни и интeгрисaни oквир зa плaнирaњe, кooрдинaциjу, спрoвoђeњe и прaћeњe нaпрeткa у спрoвoђeњу aктивнoсти управљања јавним финансијама кaкo би сe унaпрeдилa мaкрoeкoнoмскa стaбилнoст, oбeзбeдилo eфикaснo и сврсисхoднo рaспoрeђивaњe и кoришћeњe jaвних рeсурсa, и тиме лакше постигли стратешки циљеви које је дефинисала Влада, унaпрeдилe услугe кoje пружa држaвнa упрaвa у Рeпублици Србиjи, уз истoврeмeнo пoвeћaвaњe трaнспaрeнтнoсти и укупнe функциoнaлнoсти упрaвљaњa jaвним финaнсиjaмa и испуњeњe нeoпхoдних услoвa зa приступaњe EУ.

Прoгрaм рeфoрмe управљања jaвним финaнсиjaма биће глaвнa смeрницa рeфoрмaмa зa пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe у овој области кaкo би сe ojaчao прaвни и институциoнaлни oквир зa упрaвљaњe jaвним финaнсиjaмa у Републици Србији у склaду сa стaндaрдимa EУ и мeђунaрoдним стaндaрдимa.

Програм реформе управљања јавним финансијама усвојен је од стране Владе Републике Србије 28. новембра 2015. године и допуњен 25. децембра 2015. године. Консолидовану верзију Програма реформе управљања јавним финансијама можете преузети овде

PDF

Програм реформе управљања јавним финансијама 2016-2020

На седници Владе Републике Србије одржаној 03. новембра 2016. године, донет је Закључак 05 број: 40-9496/2016-1 којим jе усвојен Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 – јун 2016. године.

pdf

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2016. године

На седници Владе Републике Србије одржаној 30. марта 2017. године, донет је Закључак 05 број: 400-2797/2017 којим jе усвојен Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од децембра 2015. до децембра 2016. године.

pdf

Годишњи извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од децембра 2015. до децембра 2016. године

На седници Владе Републике Србије одржаној 14. децембра 2017. године усвојен је Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 – јун 2017. године.

pdf

Извештај о спровођењу Програма реформе управљања јавним финансијама 2016-2020 за период децембар 2015 - јун 2017. године

pdf

Прилог 1

pdf

Прилог 2

pdf

Прилог 3