Порези на употребу, држање и ношење добара

pdf

Да ли је лице које је у току године „купило на лизинг“ регистровано моторно возило пре истека важења регистрације, обавезно да због те промене плати порез на употребу моторних возила, иако се због те промене не врши продужење регистрације?

pdf

Да ли је лице које је у току године стекло право својине на регистрованом моторном возилу, које је отуђено пре истека регистрације, обавезно да због те промене, при издавању нове саобраћајне дозволе на његово име, плати порез на употребу моторних возила?

pdf

Порез на употребу мобилног телефона (јул 2009.)

pdf

а) Да ли су даваоци услуга мобилне телефоније у обавези да воде посебне евиденције о наплаћеним услугама мобилне телефоније? б) Да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона по основу СИМ и СКРЕЧ картица?

pdf

а) Плаћање пореза на употребу мобилног телефона у случају издавања авансног рачуна за „постпејд“ кориснике; б) Да ли се плаћа порез на употребу мобилног телефона када давалац услуга мобилне телефоније путем своје мреже, на захтев уговорне стране, испоручује својим корисницима разна обавештења/информације у виду СМС поруке при чему садржину информације креира друга уговорна страна?

pdf

Порез на употребу мобилног телефона (29. мај 2009.)