Порез на премије неживотних осигурања

pdf

Обавеза обрачунавања и плаћања пореза на премије неживотних осигурања у случају када је уговор о осигурању имовине која се налази на територији Републике Србије закључен у иностранству између страног осигуравајућег друштва и страног привредног друштва – власника осигуране имовине