Порез на додату вредност

xml

Објашњење у вези са применом пореске стопе ПДВ за промет добара и услуга који обвезник ПДВ врши од 1. октобра 2012. године, као и у вези са обрачунавањем и исплатом ПДВ надокнаде за промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга који пољопривредник врши обвезнику ПДВ од 1. октобра 2012. године

thmx

Ко се сматра обвезником ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство?

xml

Порески третман увоза опреме страног улагача која представља улог у домаћем привредном друштву

xml

Право привредног друштва – обвезника ПДВ да ПДВ обрачунат од стране претходног учесника у промету по основу првог преноса права располагања на економски дељивим целинама у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта, одбије од ПДВ који дугује

thmx

Порески третман промета услуга саветовања у вези са наплатом потраживања које се пружају страном лицу

xml

Порески третман промета кастоди услуга који банка врши инвестиционим и пензијским фондовима, као и место промета услуга чувања и управљања хартијама од вредности

pdf

Порески третман испоруке добра – скеле за извођење грађевинских радова страном лицу, на територији Републике Србије, при чему се предметно добро у моменту промета не шаље, односно не отпрема у иностранство

pdf

Пореска стопа ПДВ код промета услуге смештаја лица у објектима који нису разврстани у категорије у складу са прописима којима се уређује туризам

pdf

Остваривање права на рефакцију ПДВ страном држављанину у страној валути

pdf

Основица за обрачун ПДВ за промет добара и услуга који се врши уз накнаду, као и елементи које треба да садржи рачун који обвезник ПДВ издаје другом обвезнику ПДВ за тај промет

pdf

Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ – носилац одобрења за поступак царинског складиштења робе (добара) пренесе то одобрење другом лицу

pdf

Исправка износа дугованог ПДВ код раскида уговора о продаји добра са оброчним отплатама цене којим је утврђено да се право располагања преноси најкасније отплатом последње рате, на основу којег је обвезник ПДВ предао добро купцу, а за које је од купца наплатио део накнаде

pdf

Порески третман промета економски дељиве целине у оквиру новоизграђеног грађевинског објекта у случају када обвезник ПДВ – стицалац незавршеног објекта заврши изградњу предметног објекта (као инвеститор) и након тога одлучи да изврши промет економски дељиве целине у оквиру тог објекта (пословни простор)

pdf

Обрачунавање и плаћања ПДВ надокнаде пољопривредницима који изврше промет пољопривредних и шумских производа, односно пољопривредних услуга обвезницима

pdf

Порески третман промета услуга посредовања код пружања услуга заштите ауторских права и права интелектуалне својине

pdf

Право обвезника ПДВ – предузетника да ПДВ обрачунат од стране претходних учесника у промету за промет добара и услуга које предузетник набавља у циљу реновирања објекта за обављање делатности, одбије као претходни порез, при чему је власник предузетничке радње истовремено и власник предметног објекта

pdf

Пореска стопа код опорезивања промета публикација страног издавача у електронском облику на ЦД, које имају међународни књижни број ИССН (International Standard Serial Number), али немају одштампан ЦИП запис (Cataloguing In Publications)

pdf

Порески третман увоза комби возила за превоз особа са инвалидитетом, а које Удружење параплегичара и квадриплегичара набавља из средстава донације

pdf

Порески третман промета добара и услуга који се врши на основу уговора о заједничкој изградњи, закљученог између привредног друштва које финансира изградњу заједничког објекта и два физичка лица на која гласи одобрење за изградњу

pdf

Порески третман преноса дела имовине, као улога у новоосновано привредно друштво, од стране обвезника ПДВ, а који чине непокретности (зграда хотела и пословни простор), као и идејна решења и пројекти

pdf

Пореска обавеза по основу промета добара и услуга у случају када обвезник ПДВ – извођач радова у току изградње грађевинског објекта испоставља привремене ситуације привредном друштву које финансира изградњу тог објекта, као и право тог привредног друштва да од ПДВ који дугује одбије ПДВ обрачунат и исказан у привременим ситуацијама у случају када се то привредно друштво у току изградње предметног објекта евидентирало за обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ

pdf

Порески третман преноса целокупне имовине предузетничке радње у привредно друштво, као и остваривање права на повраћај ПДВ, у случају када је извршена промена правне форме предузетника у правну форму привредног друштва

pdf

Право обвезника ПДВ – даваоца лизинга да измени основицу за обрачун ПДВ и исправи износ обрачунатог ПДВ у случају смањења накнаде за предају предмета лизинга због раскида уговора о лизингу којим је предвиђен откуп предмета лизинга

pdf

Порески третман промета услуга које привредно друштво А пружа у оквиру послова факторинга

pdf

Измена основице за обрачун ПДВ ако обвезник ПДВ – пружалац услуга одобрава примаоцу попуст због плаћања накнаде за промет предметних услуга до рока доспећа

pdf

Докази који су потребни за остваривање пореског ослобођења са правом на одбитак претходног пореза на промет услуга превоза које су повезане са увозом добара

pdf

Остваривање права на повраћај ПДВ у случају када је извршена статусна промена спајања уз припајање

pdf

Утврђивање основице за обрачун ПДВ код промета услуге давања у закуп пословног простора у случају када закуподавац закупцу врши тзв. префактурисање споредних трошкова закупа (нпр. трошкови електричне енергије, телефона, комуналних услуга и др.)

pdf

Евидентирање за обавезу плаћања ПДВ страног физичког лица које врши промет добара и услуга у Републици Србији

pdf

Да ли постоји обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ у случају када обвезник ПДВ узима добра која су део његове пословне имовине за потребе обављања делатности?

pdf

Порески третман промета услуге давања на коришћење пословног простора без накнаде који врши обвезник ПДВ

pdf

Порески третман преноса права располагања на грађевинском објекту, као улог у привредно друштво у поступку докапитализације привредног друштва, који врши обвезник ПДВ

pdf

Права и обавезе огранка страног лица основаног на територији Републике Србије из аспекта прописа којима се уређује опорезивање потрошње порезом на додату вредност

pdf

Порески третман услуга смештаја старих лица које пружају установе социјалне заштите – домови за стара лица чији су оснивачи физичка лица

pdf

Порески третман предаје предмета лизинга од стране даваоца лизинга примаоцу лизинга на основу уговора о лизингу којим је предвиђен откуп предмета лизинга, као и давање предмета лизинга на коришћење трећем лицу на основу предуговора о купопродаји од стране примаоца лизинга

pdf

Порески третман промета услуге међународног превоза лица у ваздушном саобраћају који врши страни авио превозник, као и услуге посредовања код промета ове услуге која се пружа продајом авио карата страног авио превозника

pdf

Порески третман накнаде за промет услуге радова на покретним добрима која су увезена ради оплемењивања, оправке или уградње, а која се након пружене услуге превозе или отпремају у иностранство

pdf

Обавеза обрачунавања и плаћања ПДВ по основу примљених авансних средстава за отпремање домаћих добара са територије Републике ван АПКМ на територију АПКМ

pdf

Опорезивање промета или увоза монографских публикација

pdf

Када је извршена делимична испорука грађевинског објекта, односно делимична грађевинска услуга од стране обвезника ПДВ – подизвођача радова обвезнику ПДВ – извођачу радова из аспекта Закона о ПДВ?

pdf

Да ли обвезник ПДВ – давалац лизинга, у случају смањења накнаде за предају предмета лизинга због смањења тзв. камате даваоца лизинга, у периоду предвиђеног трајања уговора о финансијском лизингу којим је предвиђен откуп предмета лизинга, може да изврши измену (смањење) основице за обрачун ПДВ и исправку дугованог ПДВ?