План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године и Акциони план за његово спровођење

Царинска служба Републике Србије организована је тако да своје послове и задатке обавља као Управа царина у седишту и у 15 подручних јединица – царинарница, у оквиру којих су, као уже унутрашње јединице, организоване царинске испоставе, одсеци и реферати. Царинарнице у својим организационим јединицама спроводе царински поступак у путничком и робном промету, мере царинског надзора, царињењe робе, сузбијањe нелегалног увоза, царински управни поступак, предузимају радње ради откривања, сузбијања и санкционисања царинских прекршаја, врше наплату и принудну наплату царинских дажбина и продају царинске робе.

pdf

План развоја царинске службе Републике Србије за период 2017 – 2020. године, („Сл. гласник РС“, бр. 108 од 1. децембра 2017. год.)

pdf

Акциони план за спровођење Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017−2020. године („Сл. гласник РС“, 116 од 24. децембра 2017. год.)