Објашњење у вези са опорезивањем ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године, а за који је инвеститор порески дужник

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

ОБЈАШЊЕЊЕ

у вези са опорезивањем ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства

који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године,

а за који је инвеститор порески дужник

За промет добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова од 1. јануара 2013. године врши инвеститору који је обвезник ПДВ, односно лице из члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), при чему су испоручилац и прималац добара и услуга лица која се сматрају извођачем радова и инвеститором у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има инвеститор као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона. Ако је обвезник ПДВ – извођач радова примио аванс за промет добара, односно услуга из области грађевинарства закључно са 31. децембром 2012. године и по том основу обрачунао ПДВ у складу са Законом, а промет тих добара, односно услуга (за који је примио аванс) врши од 1. јануара 2013. године, у том случају инвеститор, као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, обрачунава и плаћа ПДВ за тај промет, на основицу коју чини преостали износ накнаде који плаћа или треба да плати извођачу радова за предметни промет.

Преузмите документ:

pdf

Објашњење у вези са опорезивањем ПДВ промета добара и услуга из области грађевинарства  који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору од 1. јануара 2013. године, а за који је инвеститор порески дужник