Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Министар финансија и привреде доноси

ОБЈАШЊЕЊЕ

о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност

1. Почев од 1. јануара 2013. године за промет добара и услуга из области грађевинарства који обвезник ПДВ – извођач радова врши инвеститору – обвезнику ПДВ, односно лицу из члана 9. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 – исправка, 61/05, 61/07 и 93/12 – у даљем тексту: Закон), обавезу обрачунавања и плаћања ПДВ има инвеститор као порески дужник из члана 10. став 2. тачка 3) Закона, ако је прималац добара или услуга инвеститор и ако је испоручилац добара или услуга извођач радова, у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Преузмите документ:

pdf

Објашњење о примени члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност