Јавне набавке

pdf

Mишљeњe o примeни Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa нa лeкoвe кojи сe издajу нa рeцeпт

pdf

Мишљење о примени Закона о јавним набавкама на оглашавање јавног конкурса ради попуњавања радног места

pdf

Мишљење о примени Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006)

pdf

Мишљење о примени члана 33 до 37 Закона о јавним набавкама

pdf

Примена Закона о јавним набавкама на набавку услуга туристичких агенција, које се односе на извођење екскурзија ученика основних и средњих школа

pdf

Мишљење о примени члана 7 Закона о јавним набавкама

pdf

а) Да ли је потврда купца који није субјект Закона о јавним набавкама валидна као доказ квалификованости за учешће у поступку јавне набавке и као доказ испуњења критеријума економски најповољније понуде „референтна листа“ понуђача по Закону о јавним набавкама

pdf

Доказивање испуњености услова утврђених конкурсном документацијом у случају јавне набавке мале вредности