Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
02. октобра 2019.

Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15 и 99/16),
Влада усваја

ФИСКАЛНУ СТРАТЕГИЈУ
ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ
I. МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ

1. Општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике

Очување фискалне стабилности уз подршку расту

Република Србија успешно приводи крају спровођење трогодишњег програма фискалне консолидације кроз Аранжман из предострожности са Међународним монетарним фондом (у даљем тексту: ММФ). На крају 2014. године дефицит сектора државе износио је 6,6% бруто домаћег производа (у даљем тексту: БДП), док је дуг сектора државе износио 71,8% БДП са растућим трендом. Пред нама су била два пута, један је водио у потпуну дестабилизацију јавних финансија и кризу јавног дуга, док је други подразумевао примену тешких али нужних мера за оздрављење државних финансија.

Постигнути резултати у спровођењу програма су импресивни. Првобитни циљ потребног структурног прилагођавања фискалног резултата од 4% БДП је значајно премашен. У претходне три године остварено је трајно побољшање резултата од око 6% БДП. Јавни дуг је од 2016. године на силазној путањи, што је постигнуто годину дана раније него што је предвиђено програмом.

Приoритeт у наредном средњорочном периоду je очување дoстигнућa у фискaлнoj oблaсти кoja су пoстигнутa уз вeликe нaпoрe, уз пoдршку инициjaтивaмa кoje би трeбaлo дa пoдстaкну рaст, кao штo je пoвeћaњe jaвних инвeстициja и смaњeњe пoрeскoг oптeрeћeњa зa рaдникe сa ниским нивooм дoхoткa.

pdf

Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину