Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
02. октобра 2019.

Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину

1. Општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике

Стратешка посвећеност Владе ка постизању пуноправног чланства у Европској унији (у даљем тексту: ЕУ), као и напредак у остварењу овог циља, верификован је отварањем два нова преговарачка поглавља у јулу 2016. године. Редован политички и економски дијалог о отвореним питањима из Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), усвајање Програма економских реформи за период 2016–2018. године, Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, затим ревидираног Националног програма за усвајање правних тековина Европске уније, спровођење Програма реформе управљања јавним финансијама за период 2016–2020. године, усклађивање домаћег законодавства, као и доношење општих и секторских националних развојних стратегија, укључујући и ову стратегију, имају за циљ да Србија у што краћем року испуни економске предуслове чланства зацртане у acquis communautaire.

pdf

Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину