Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
02. октобра 2019.

Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

На основу члана 27в став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 – др. закон),
Влада усваја,

ФИСКАЛНУ СТРАТЕГИЈУ
ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2017. И 2018. ГОДИНУ

I. Макроекономски оквир за период од 2016. до 2018. године

1. Општи оквир и главни циљеви и смернице економске политике

Влада је стратешки оријентисана на процес европских интеграција и стицање статуса пуноправног члана ЕУ. У том контексту општи оквир економске политике за период од 2016. до 2018. године утврђен је развојним документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране (у даљем тексту: ССП), Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2013–2016), Програм економских реформи за 2015. годину, као и опште и секторске националне развојне стратегије, укључујући ову фискалну стратегију. Процес евроинтеграција подразумева задовољавање економских и политичких критеријума за чланство у ЕУ укључујући, између осталог, стварање стабилног економског и монетарног окружења, развој тржишне економије и јачање њене способности да одговори изазовима конкуренције у ЕУ, уз истовремено јачање административних капацитета и институција које гарантују демократију, владавину права, поштовање људских права и заштиту мањина.

pdf

Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину

Преузимање и коришћење овог документа је слободно уз обавезно навођење извора.