Категорија:
Документи - Фискална стратегија
Објављено:
02. октобра 2019.

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину

На основу члана 31. став 1, тачка 1), подтачка (12) Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), као и на основу члана 44. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 16/12 и 72/12),

Влада усваја

ФИСКАЛНУ СТРАТЕГИЈУ
ЗА 2013. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2014. И 2015. ГОДИНУ

I. Макроекономски оквир за период од 2013. до 2015. године

1. Циљеви и смернице економске политике у периоду од 2013. до 2015. године

Стратешки циљ економске политике коју ће Влада водити у наредном периоду јесте убрзање процеса европских интеграција кроз спровођење активности на добијању датума за отпочињање преговора о приступању Европској унији и спровођење системских реформи ради испуњавања критеријума које је успоставио Европски савет у Копенхагену кроз процес стабилизације и придруживања ради стицања статуса пуноправног члана ЕУ. У том циљу убрзаће се доношење свих неопходних системских закона и обезбедити примена усвојених закона и прописа са циљем да се успостави тржишна привреда, макроекономска стабилност и владавина права и сузбије корупција и организовани криминал.

Преузмите документ:

pdf

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину