Доприноси за обавезно социјално осигурање

pdf

Обавеза плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на приходе по основу уговора о делу, које оствари физичко лице које је корисник старосне пензије, као и у случају кад приход по том основу оствари лице које није корисник старосне пензије

pdf

Да ли је физичко лице које је у радном односу код послодавца и истовремено сувласник и директор привредног друштва са ограниченом одговорношћу са којим није засновао радни однос већ има закључен менаxерски уговор и као директор не остварује накнаду за свој рад, у обавези да плаћа доприносе за обавезно социјално осигурање по том основу?