Закон о рачуноводству и ревизији усклађен са европским стандардима

Помоћник министра финансија Горан Андјелић представио је данас Нацрт Закона о рачуноводству и ревизији, који ће бити разматран на сутрашњој седници Владе Републике Србије. Према Анђелићевим речима, предлог закона који је рађен готово годину дана, конзистентно и детаљно покрива све сегменте рачуноводства и ревизије. Експерти Светске банке су закон, у чијоји су изради учествовале све релевантне институције, оценили веома позитивно.

Овим законом уређује се начин вођења пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обрада годишњих финансијских извештаја, услови и начин вршења ревизије финансијских извештаја и интерна ревизија.

Професионална звања која се уређују законом су овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор, док се, по угледу на европске земље, не прописују професионална звања за лица која воде пословне књиге и састављају финансијске извештаје, већ ту област уређују сама правна лица у свом општем акту. Звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор стичу лица која добију сертификат о положеном испиту, при чему је за звање овлашћеног ревизора неопходна и лиценца Коморе овлашћених ревизора.

Комора овлашћених ревизора, чије се оснивање предвиђа новим законом, даје, продужава и одузима лиценце овлашћеним ревизорима, уз сагласност Министарства финансија. Чланови Коморе су предузећа за ревизију, овлашћени и интерни ревизори. Комора, која са радом треба да отпочне најкасније 6 месеци од доношења Закона о рачуноводству и ревизији,
такође прати примену међународних рачуноводствених стандарда, стандарда ревизије, контроле квалитета и кодекса етике. Надзор над законитошћу њеног рада врши Министарство финансија.

„Ово је решење које је предложено у складу са искуствима земаља у окружењу, земаља развијеног типа привређивања и по препорукама Светске банке“, додао је Анђелић нагласивши да је Комора овлашћених ревизора непрофитна организација и да се овим решењем даје примат струци. Обуку за стицање професионалних звања овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор, поред Коморе, могу вршити и друга правна лица у складу са стандардима из ове области.

Помоћник министра је нагласио да се сва стручна звања стечена по досадашњим прописима признају. Овлашћени ревизори имају обавезу да у року од годину дана од прописивања услова од стране Коморе овлашћених ревизора стекну лиценцу, док је за овлашћене рачуновође и ревизоре рок за полагање испита и стицање сертификата 3 године од оснивања комисије Коморе.

Постојећа предузећа за ревизију имају рок од годину дана да ускладе своје пословање са новим законом.

Ревизија годишњих извештаја је обавезна за предузећа која потпуно примењују међународе рачуноводствене стандарде. Порески орган има право да контролише финансијске извештаје малих правних лица и предузетника који немају обавезу примене стандарда.