Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2017.

Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2017. годину којим су планирани приходи у износу од 1.092,9 милијарде динара, а расходи 1.162 милијарди. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину је 69,1 милијарди динара.

Упркос
томе што су по први пут у расходе буџета Републике укључени сви пројектни зајмови као и расходи „Коридора Србије“ у укупном износу од 43,5 милијарди, планирани дефицит у 2017. години биће за 52 милијарди нижи од дефицита који је био предвиђен буџетом за 2016. годину.

Приходи буџета од наплате пореза, како је предвиђено, износиће 916,8 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 466 милијарди.

Буџет за наредну годину је планиран на основу прогнозе да ће у 2017. години реални раст БДП-а износити 3,0%, БДП дефлатор 1,6 одсто а индекс потрошачких цена на мало 2,4 одсто.

Влада Србије претходно је усвојила и Фискалну стратегију за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. која претходи изради Нацрта закона о буџету за 2017. годину који ће, како је планирано, бити пред посланицима током овог месеца.

Основни циљеви у наредном средњорочном периоду фокусирани су на одржавање макроекономске стабилности, даље спуштање нивоа дефицита на одржив ниво уз наставак примене мера фискалне консолидације, као и наставак смањења учешћа јавног дуга у БДП које је започето у 2016. години, а све у склопу наставка спровођења аранжмана са Међународним монетарним фондом.

Захваљујући успешним мерама фискалне консолидације створен је простор за повећање пензија и плата у делу јавног сектора, чиме се обезбеђује раст расположивог дохотка и животног стандарда становништва, али тако да се не угрозе планирани циљеви фискалне политике. Приоритет остаје и успостављање пореског система који стимулативно делује на привредну активност и запошљавање, обезбеђује већу ефикасност наплате пореза и смањење сиве економије.

Фокус ће бити и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора, отклањању препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи, наставку реформи јавних предузећа, као и подизање укупне ефикасности јавног сектора.