Влада Србије усвојила Предлог закона о буџету за 2018. годину

Влада Србије усвојила је данас Предлог закона о буџету за 2018. годину којим су планирани приходи у износу од 1.178 милијарди динара, а расходи 1.207 милијарди динара. Планирани фискални дефицит на нивоу републике за следећу годину износи 0,6 одсто БДП-а, односно 28,4 милијарде динара што је 40,7 милијарди динара ниже од дефицита планираног буџетом за 2017. годину.

Очекује се да приходи буџета од наплате пореза буду 988,6 милијарди динара, од чега је наплата ПДВ-а 503,4 милијарде.

Буџет за наредну годину планиран је на основу прогнозе да ће у 2018. години реални раст БДП-а износити 3,5%, уз БДП дефлатор од 2,8 одсто и индекс потрошачких цена на мало од 2,7 одсто. Ова пројекција раста БДП-а, поред осталог, заснована је на елементу подизања агрегатне тражње кроз повећање плата и пензија и развојној оријентацији буџета која се базира на великом повећању инвестиција.
У односу на реализацију у текућој години, инвестиције ће у следећој години по први пут бити тридесет одсто веће и износиће преко 180 милијарди динара на нивоу опште државе, односно 128 милијарди динара на нивоу републике.

Основни циљеви буџета за наредну годину фокусирани су на одржавање постигнуте макроекономске стабилности и наставак примене мера фискалне консолидације, као и даље смањење учешћа јавног дуга у БДП-у започето у 2016. години.

Приоритет остаје даље унапређење пореског система који стимулативно делује на привредну активност и запошљавање и истовремено обезбеђује већу ефикасност наплате пореза и смањење сиве економије.

Фокус ће бити и на јачању стабилности и отпорности финансијског сектора, отклањању препрека привредном расту и подизању конкурентности спровођењем свеобухватних структурних реформи, наставку реформи јавних предузећа, као и подизању укупне ефикасности јавног сектора.

На истој седници, Влада Србије усвојила је и Фискалну стратегију за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. Ова стратегија представља оквир за израду Предлога закона о буџету за 2018. годину.