Ступио на снагу Закон о јавним предузећима

Закон о јавним предузећима, према коме ће се директори јавних предузећа убудуће бирати на јавним конкурсима, ступио је данас на снагу. Основни циљ закона је професионализација рада јавних предузећа и повећање њихове ефикасности и транспарентности рада и резултата.

Суштинска измена у односу на досадашња решења јесте увођење обавезног јавног конкурса на основу кога ће се именовати директор, као и услова које кандидат мора да испуњава да би био директор. Међу тим условима је и да будући директор не може бити члан ниједне политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.

Будући директори јавних предузећа морају да буду стручњаци у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће, да има најмање седам година радног искуства из те области, да нису осуђивани за кривично дело против привреде и правног саобраћаја, да им није изречена мера забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа. Конкурсе ће спроводити независна стручна комисија по јасној процедури, уз пуну контролу јавности.

У јавним предузећима уводе се механизми контроле кроз обавезу постојања Комисије за ревизију, која прописује процедуре и контролише начин финансијског руковођења, а новина је увођење обавезе јавног објављивања програма пословања и кварталних извештаја о испуњавању програма пословања, што ће допринети јавности рада.

Законом о јавним предузећима укинути су управни одбори, а убудуће ће постојати само надзорни одбори.

Примена овог закона треба да уведе одговорност у области пословања јавних предузећа.