Штрајк адвоката неоснован

Наводи Адвокатске коморе Београда да су просечне месечне обавезе адвоката увећане за више од 100% нису тачни и представљају селективно приказивање података.

Просечна пореска основица код адвоката у Србији је повећана за 46%, и износи 65.488 динара.
Порекса основица представља процењену бруто зараду адвоката, са урачунатим свим порезима и доприносима. За адвокате у Београду основица је разумљиво већа и износи 75.782, али то и даље представља просечно повећање од 46%.

Изменама Уредбе у децембру 2013. године дошло је до промене висине основице за одређене категорије обвезника, па су адвокати распоређени у групу са осталим високошколованим пружаоцима услуга, док је посебна група у којој су до тада били брисана. На овај начин је измењено досадашње решење према коме је паушално процењени приход адвоката износио 85% просечне бруто месечне зараде у конкретном граду или општини. Министарство финансија је сматрало да није примерено да се пореска основица адвоката утврђује испод просечне зараде, имајући у виду да се за пружање ових професионалних услуга захтева висока стручна спрема, обављени стаж у струци и полагање стручног испита. У складу са тим, адвокати су сврстани у групу заједно са осталим високошколованим пружаоцима услуга, па им пореска основица сада износи 120% просечне бруто месечне зараде.

Поред наведеног разврставања по групама, а у складу са Уредбом, висину паушално утврђеног пореза у конкретним случајевима може смањити или увећати и примена додатних корективних критеријума (за пословну репутацију, тржишне услове…). Имајући у виду да у 2014. просечна пореска основица адвоката у Београду износи 75.782, евидентно је да је применом корективних фактора просечна пореска основица значајно смањена са почетних 87.006 бруто зараде (120% просечне бруто зараде у Београду).

Оно што је тачно је да је код појединих обвезника дошло је до већег годишњег повећања обавезе него што је очекивани ефекат измена саме Уредбе, али то је последица примењених корективних критеријума који су код неких обвезника, уместо прошлогодишњег умањења, имали за резултат увећање обавезе. Међутим, насупрот наводима Адвокатске коморе Београда, такви случајеви представљају изузетак.

Још једном истичемо да је велико процентуално повећање последица пореских олакшица које су појединим обвезницима биле одобрене у претходним годинама, а за које је Пореска управа у текућој години проценила да нису стечени услови.

Наглашавамо и да је реч само о паушално опорезованим адвокатима, тј. оним адвокатима који су се својевољно определили да не воде пословне књиге и не плаћају порез на стварно остварени приход.

Имајући разумевања за поједине случајеве, Министарство финансија и Пореска управа позвали су све обвезнике код којих је дошло до повећања износа паушалног пореза већег од предвиђеног изменама Уредбе, а који сматрају да постоји основ за преиспитивање конкретних корективних фактора, да се обрате надлежној организационој јединици Пореске управе како би се проверили разлози повећања и размотрила њихова решења.

У складу са наведеним, Министарство финансија позива Адвокатску комору Београда, и адвокате који су се одазвали њеном позиву, да обуставе штрајк упозорења с обзиром да је исти неоснован и на штету струке и клијената.