Слободне царинске зоне мера подстицаја регионалног развоја привреде

Помоћник министра финансија за царински систем Весна Хрељац-Ивановић представила је данас

Помоћник министра је нагласила значај усклађивања новог закона са прописима Светске трговинске организације, које подразумева укидање лимита учешћа страног капитала у предузећу за управљање зоном од 49%, уклањање фиксног износа накнаде за царинско евидентирање од 0,5% вредности робе и условљавања царинских и пореских олакшица извозом робе и услуга. Усклађивање закона са прописима Европске Уније подразумева да се све царинске процедуре и надзор регулишу царинским законом.

Као критеријуми за оснивање слободне царинске зоне вредноваће се могућности привлачења страног капитала, увођење нових технологија, утицај зоне на привреду региона и прекограничних подручја, при чему је веома важна активна улога локалне самоуправе.

Весна Хрељац-Ивановић изјавила је да ће контролу рада слободне зоне вршити Министарство финансија једном годишње, док сталну контролу врши Управа за слободне зоне која се образује овим законом. Досадашње контроле слободних зона од стране Министарства финансија указале су на недоследности и недоречености прописа, као и неадекватно пословање постојећих слободних царинских зона. При процени рада зоне оцењиваће се испуњеност циљева који су постављени при оснивању зоне.

Помоћник министра за девизну инспекцију Лидија Смиљанић представила је

Предлог закона о девизном пословању укључује кредитне послове са иностранством, а омогућава плаћање девизама у неколико случајева: девизни кредити за стан, депозит ради добијања кредита и пренос у земљи. Такође је омогућена куповина дугорочних хартија од вредности страних издавалаца, као и дугорочних дужничких хартија од вредности чији су издаваоци земље чланице ОЕЦД-а и Међународне финансијске организације.