Саопштење уз макроекономске и фискалне податке – новембар 2014. године

У периоду јануар – новембар 2014. године остварен је дефицит буџета Републике у висини од 149,4 млрд динара (у табели 4. дефицит на нивоу Републике износи 160 млрд динара с обзиром да су укључени расходи из пројектних зајмова који нису део буџета, али припадају нивоу Републике). У новембру је забележен дефицит од 9,6 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 79,2 млрд динара, а расходи су извршени у износу од 88,8 млрд динара. Треба напоменути да овај извештај не укључује приходе и расходе индиректних корисника буџета.

Порески приходи износили су 63,3 млрд динара, непорески приходи 15,7 млрд динара, а донације 0,2 млрд динара. Највећи приход, као и обично, забележен је по основу ПДВ и износи 40,1 млрд динара. Овакав резултат је последица динамике, односно календара за повраћај ПДВ, с обзиром да је у новембру њихов износ био значајно нижи у односу на повраћаје претходних месеци.

Слична ситуација је са уплатом акциза пошто је један део новембарских акциза уплаћен почетком децембра. Имајући у виду оваква кретања два најзначајнија пореска прихода, у децембру се очекује да приход од акциза буде знатно виши од новембарског, али ће и већи повраћаји смањити приход по основу ПДВ. У новембру су повраћаји по основу пореза на добит били високи, тако да је и приход по овом основу био нешто нижи. Осталe категорије пореских прихода наплаћене су у складу са очекивањима за новембар. Непорески приходи су наплаћени у износу од 15,7 млрд динара, од чега је 8,7 млрд динара уплаћено по основу дивиденди буџета и добити јавних предузећа.

На расходној страни дошло је до повећања расхода за субвенције највише због исплате пољопривредних субвенција и плаћања обавеза по основу субвенционисаних камата. Остале категорије расхода су углавном извршене на нивоу месечног просека. Највећи део расхода чине трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ООСО) и плате. Трансфери ООСО износили су 22,4 млрд динара, а највећи део се односи на пензије и износи 19,9 млрд динара. На исплату плата запосленима утрошено је 20,4 млрд динара.

У новембру, као и у октобру, настављен је тренд рестриктивне фискалне политике. Наиме, у новембру, на нивоу опште државе, забележен је дефицит у износу од 6,2 млрд динара, док је од почетка године забележен дефицит у износу од 143,5 млрд динара (у истом периоду прошле године остварен је дефицит од 161,3 млрд динара), при чему су делови централне државе и локалног нивоа власти тренутно у суфициту. На нивоу локалних самоуправа суфицит износи 14,5 млрд динара, а само у новембру је суфицит био 6,9 млрд динара услед рекордног прихода по основу пореза на имовину. Код АП Војводина суфицит је 3,5 млрд динара, а код РФЗО 4,3 млрд динара. Национална служба за запошљавање и ПИО фонд такође бележе суфицит у периоду јануар – новембар. С обзиром да је децембар месец са највишим расходима у току године, очекује се значајно смањење ових суфицита до краја године.